Archivi categoria: Poesia

Furriaduras Xmbre 2018 (D’Annunzio e Gozzano)

Sa próida in su pinnete

La pioggia nel pineto

Citu. Mein s’oru
‘e su sartu no intendu
paràulas chi naras
a mesu; ma intendu
paràulas schinnidas
chi narant istìdhius a scioru
de atesu.
Ascurta. Pròit
mein sa tramatza,
de is nuis spainadas:
proit
a cilla de atza,
proit asua ‘e su pinnetu
innoi in bisiöni,
in nuscu ‘e olioni,
t’abetu;
proi’ in sa tiria lugorosa
de àcua unu sciacu,
asua de tzinnìbiris cracus
tra bacas nuscosas;
stidhiat a faci ‘e sa fèmina
aresti,
proit, ma, là, ca imoi ‘nd’esti
spollinca
e sciustu, si dh’at totu
s’istiri.
Scinitzu a dhu biri:
geimai ti scaringias
e sa fàula t’incìngiat
chi a bortas
t’improsat, chi oi puru m’improsat.
O Ermione.
‘Ntendi? S’àcua arruendi
apitz’ ‘e s’erbùgiu
assolau
ch’est drinnendi sighia,
feri feri in s’aèri
cunfromma de is commas
scrallaxas o cracas.
Ascurta. Dhi torrant
sceda a su prantu
cixas medas in cantu,
chi prantu
no ispramat nemancu
cun disaùra,
ni ceu cinixinu.
E s’opinu
unu sonu, e sa murta
un’atru sonu tenit,
e su tznnìbiri atru puru:
trastis diversus
asuta de didus aira.
E imbertus
seus nosu in su bundu
‘e su litu
vida bivendi intupida;
e a cara subada
ch’istidhiat che próida,
a didus scroxas
s’afròdhiu – a frori
chi ses… – pitziori
chi bogas, istràngia,
o criadura terràngia,
de nòmini
Ermione.
Ascurta, ascurta, S’acòrdiu
de is cixas in s’àiri
a bellu a bellu
prus surdu
si torrat in prantu
chi crescit;
ma cantu a mèscia ‘nd’obrescit
in sorrogu
de ingudhei pesendi,
de s’ùmbida umbra aici atesu.
Prus surdu e prus lenu
si sciaga’ e si studat.
Sceti una nota
tremi’ ancora, e si studat,
torra si pesat, tremit, si studat.
Sa boxi ‘e su mari est citia.
S’intendit in totu sa frunda
grogotu
de próida de prata
chi mundat,
s’ìrrida chi variat
cunfroma a sa frunda,
prus o mancu craca.
Ascurta.
Sa filla de s’àiri
est muda; ma sa filla
‘e su ludu tesana,
s’arrana,
cantat in s’umbra prus funda,
bai e circa ‘e aundi, bai circa ‘e aundi!
E proit mein ‘s cillus tuus,
Ermione.
Proit apitzu ‘e is cillus tuus niedhus
gai chi paris prangendi
ma de sa gana; luxenti no
ma casi fata imbirdèssia,
paris de catza una brisca.
E totu sa vida in nosu est frisca
olorosa,
su coru in petus est pericoca
ìnnida, no a figumorisca.
E a su pinnete ti torras
amparu circhendi, callenti,
tra is mèndulas mias,
cerfas ma fogu pighendi,
in custa matana de prexu.
Non prus de tupa in tupa,
trobedhaus ‘moi ‘nci seus
(ca infora ‘nd’est proendi
e nosu in pinnete
po fintz’ a scinigu)
bai e circa innui, bai e circa tui!
Proit a faci ‘e tui, fèmina
aresti,
E sighit a proi,
ca imoi seus spollincus
e sciustus seus totus,
a istiri bogau,
de scinitzu; e, a dhu sciri,
scrillitas:
geimai ti scarìngias
e de fàula t’imprìngias
chi sempri
t’improsat, chi oi puru m’improsat,
o Ermione.
Ca, 20.12.2018 mVis*!Su seru trexentinu

Friscus ‘s fuedhus mius in su seru
ti siant che frùsiu chi ‘nci fait sa folla
de ghessa in manu ‘e su chi dh’arregolla’
mudu e stentosu in sa faina adasiadu
sua ‘e sa arta fèstina anniedhèndisi
contra su truncu impratiadu
cun s’arrama sua spolla
in ca sa luna est acùrtziu a sa lolla
in su’oru ‘e celu e parit siat sterrendi velu
abi su bisu nostru pasat
e parit chi ogna sartu giai s’intendat
de issa imbertu adenoti in su gelu
e de issa bufit sa paxi isperada
chene dha biri.
Labadu sias po sa cara tua ‘e prella,
o Seru, e po is ogus ùmbidus tuus mannus aundi si citit
s’àcua ‘e su celu!
Drucis ‘s fuedhus mius in su seru
ti siant cumenti muscendi est sa pròida
tèbida chi si còidat,
dispidìa lambrigosa de issu beranu,
in sa chessa e in s’urmu e in froris lidus
e in s’opinu cun nous de arrosa didus
chi giogant cun s’àiri chi si perdit,
e in su trigu chi no est brundu ancora
e birdi sperdit,
e in su fenu chi at già aguantau sa fraci
e s’iscolorat,
e in s’olia, sorris nostras olias
fendi che santas is costas sciarbolias
e scaringiosas.
Labadu sias po s’istiri tuu nuscosu,
o Seru, e po su cintzu chi ti cingit, che su sàlixi
su fenu a nuscu!
Deu t’ap’a nai a calis de urrei campus
su frumî amori tzerit, chi sa fonti
eterna in s’umbra antiga de is arrampus
fuedhat in su mistèriu sagru de is montis;
e t’ap’a nai po cali secretu
is montixus a is fundalis afronti
s’incrubint che is larus chi una nega
serrit, e poita de nai sa marolla
dhus fetzat bellus
adhia ‘e s’umana bolla
e in su mudori insoru sempri noellus
cufortadoris, gai chi parit
chi dogna seru s’ànima dhus potza’ amai
de istima forti.
Labadu sias pr’ ìnnida tua sa morti
o Seru, e po s’abetu chi in tui fait tochitai
is primus stedhus!

                       CUMBIDU

                                                  CUMBIDU

                                                                   I

M’est cosa druci, scurighendi, a ingrinu,
sub’ ‘e is morìllius de is braxas istragas,
m’est cosa druci cumbidai is pagas
fèmmias chi m’anti scaringiau in camminu.
II.
Trasumanadas giai, chene pessonas,
si pesant totu… E issas prus tesanas,
e is cumpàngias cun isperas bonas
e is pitichedhas, puru, e is prus vanas:
mimas modistas tzèrbias cortesanas
che ‘e unu Decameròn abbistas conas….

Intra ‘e cincidhas e tràxida de is cipus
si pesant totu, truma sciarbolia…..
Amori no! No! Mai deu no ‘nd’achipu
s’amori beru in prantu o in alligria;
Mai m’at tocadu Amori in vida mia
debadas mi seu ofertu presu a cipus.

O no amadas chi amadu m’ais, a Issu
coru apu giau debbadas chene paga.
Amori no m’at fertu ‘e sa liaga
chi a is atrus mi fiat parsia druci afissu…..
A cali astrori seu stètiu promissu?
Profetu est suci d’erbas o arti maga?
III.
– De su bratzolu mazina fiat cudha,
ni bruscerìa at a balli, o bisadori!
Fintz’a sa losa unu coru de astrori
as a portai cun sìdiu chi rampudha’,
pitzinnu tristu chi no as scìpiu nudha,
ca bell’e nudha scit chi no sci’ Amori.

Una cun basu ‘e buca t’at a prendi,
sotendudì mancai su coru abbistu;
e cudh’una at a benni, fradi tristu,
fortzis s’enna at tocau po si fai intendi,
fortzi a palas giai t’est, a tui tochendi
giai ti cingit a cua de is comas, pristu…

Si stud’ a ogus de sorri che un’ istella
insà’ dognuna. E coru torra’ in frori

«Fradi tristu, chi nau t’at fàula Amori,
no ti niat fàula s’atra cosa bella!»Bantu de is amoris de is camareras

Gozzano_2 (Amori ancillari)
Nsandus chi benit cun sa sceda sua
ciapai mi praxit sa tzeraca a esca
chi intra nos dus est secretària a cua

m’alluit s’arrisu ‘e chini ‘ndi scit bresca
sa buca frisca, abetu ‘ebbadas, s’ora,
e cudhu nuscu de istòria bocacesca…

Issa m’arreulat, si scabulli’, implora’,
sa meri a nomî scràma’ in sa marolla
«Ohi! ‘ta bregùngia! Pòvera Sennora!

Ohi! Pòvera Sennora!…» E si ‘nci ammolla’.Pubas de prexu ‘e Decàmeron d’eris
is camaristas giain chene turmentu
gosa prus sana chi no giaint is meris

No sa malìtzia ‘e martirizu a lentu,
no sa morbosidadi torrend’ascu,
no su sentidu stròllicu in apentu

chi fait longa sa noti e is sonnus lascus,
no pusti de sa gana ànimas tristas:
ma unu spàssiu prus sulenu e mascu

Bantu s’amori de issas cameristas!

Il definito (Unheimlich)

Schivo a volte mi fu l’aspro dirupo 
e quell’abisso in cui una breve parte
quest’intima emozione vi descrive.
Ma passando distratto incondensati
spazi per forza d’essa, ed insistiti
brusii e insostenibile tormento
al sentir mi son sfinge, ove a momenti
s’infrange la paura. E se la luna
pallida mira il mio costretto, io quello
estenuato lucore al mio svanir
vo attribuendo. E ribadisco il tempo,
ché l’angustia perenne è pur assenza
e vita: e il suo sfuggir. Così fra tanta
brevità s’inarca il voler mio:
e il riaffiorar m’è amaro a questa terra.
*
[mVis*! – Cagliari, 1 novembre 2018]

 

Disamistade

‘Ta ‘nci faint custas ànimas
deinnanti a sa crèsia
custa genti divìdia
custa istòria suspesa
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
a medida de bratzu
a distàntzia de ofesa
chi a sa paxi si pensat
chi sa paxi si sfrixat
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
dus famìlias disarmadas de sànghi
s’arringherant arrèndias
e po totu su dolu de is atrus
est dolori smesau
 
Si cuntenta’ ‘e caxonis lixeris
sa gherra ‘e su coru
unu scràmiu de cani
strampadu de un’umbra passendi
 
si ‘nci satzat de crutzus ispirus
in s’arruga de domu
unu scòpiu de sànghi
un’ausèntzia apariciada a cenai.
 
E a ogna isparu de cassa a s’ingìriu
si dimandat fortuna.
 
‘Ta ‘nci faint custas fillas
fendi arranda e cusendi
custa mancia ‘e currutu
in renùnsia de amori
 
andé-a-oo 
andé-a-oo 
 
un’ispera chi est spèrdia
‘n mes’ ‘e issas estt cuada
bòfia de s’inìmigu
chi dha bolit torrada
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
e una pressi de manus
scullidas tochendindi atras manus
ca ‘nci at essi manera de bìviri
chen ‘e dolori
 
e unu curri de ogus mêin ogus
a scuberri ch’imbècias
esti sceti unu pasu ‘e su ‘entu
una fèngia smesada,
e a su chi ‘nci ammancat
dhoi at sa giustìtzia apentada.
 
Ca sa dismistadi
est contrària a sa ura ‘e nosatrus
custu tempus chi fuit
sparighendi ustinus e sorti.
 
‘Ta ‘nci faint custas ànimas
deinnanti a sa crèsia
custa genti divìdia
custa istòria suspesa.

Apitz’ ‘ e una lìtera no iscrita (E. Montale)

Eugenio Montale: Apitz’ ‘e una lìtera no iscrita  //  Su una lettera non scritta

Po unu formìngiu ‘e obrèscidas, po pagus
filus aba che a dillu
ferit su frocu ‘e sa vida e s’apodhant
in dis e annus, oi is grofinus a crobas
furriotant cun is fillus? ch’eu, oh, no intenda
nudha de tui, e mi fua de s’alluinu
de is cillus tuus. Giai dhoi at atru in terra.

No sciu a sparessi o torra a m’incarai;
trigat su fraili ammurau
de sa noti, giai s’allònghiat su seru,
sa pregaria est martùriu e no ancora
intr’ ‘e is roccas pesadas, a tui est lòmpia
de su mari s’ampulla. S’unda, bùdia,
si segat in sa punta, in Finisterre.

*

Per un formicolìo d’albe, per pochi
fili su cui s’impigli
il fiocco della vita e s’incollano
in ore e in anni, oggi i delfini a coppie
capriolano coi figli? Oh ch’io non oda
nulla di te, ch’io fugga  dal bagliore
dei tuoi cigli. Ben altro è sulla terra.
Sparir non so né riaffacciarmi; tarda
la fucina vermiglia
della notte, la sera si fa lunga,
la preghiera è supplizio e non ancora
tra le rocce che sorgono t’è giunta
la bottiglia dal mare. L’onda, vuota,
si rompe sulla punta, a Finisterre.
Da Eugenio Montale, L’opera in versi

Midons, Ma siete certa …?

 

Lovers – Paintings – Art – Amanti veronesi by Alexander Daniloff

Ma siete certa,
Midons, 
che il vostro svicolare
in allure impostata, astratta e un poco tòpica
a voi renda giustizia che il saluto richiede? 
E che significa, al tròpico tornar di vostra mente, 
ciò che l’ingegno non illumina 
di vostra potestà – non fo per vacua laude –
intima in voi riposta, sì che ‘l cor 
pò (e può, sì ribadisco) rendere intera la vostra epifania.
L’intrinseco talento, di cui siete maestra, palesate;
e, più, voi l’evocate – che dico: revocate – 
che non sia suggestione, ma il simbolo
sapiente che affiori non utopico.
Che fu in un meriggiar pallido e assorto,
di quelli che frammenti vaghi eccerpi
dentro il rimemorar, presso un rovente 
molo al porto, trasognato, 
d’estate, fra sterpi inopinati incespicante,
del pensar rimuginando
(talvolta microscopico inferire).
Ecco, io mi rammento, tra portici marini 
nell’errar caleidoscopico.
Non era – sì, ma pur – la lieve veste
da voi, qual abito portata,
ma quella fiera effigie, 
carca e onerosa della scienza vostra
– a voi ignota in possesso,
ed implausibilmente obliterata – 
che congettura scivolar non lascia 
dell’enigma vostro (colpo d’ascia),
che a vostra costumanza, 
non mica impermeabile,
aderir fate impigliata. 
Sciarada no, ma a divinatio offerto arcano:
durezza ambita ad ogni inconsistenza
che mai fin qui quagliò;
da promuover difficile lezione.
Midons, che voi sapete ch’io non so,
diffratta nell’assenza, a me presente. 
E l’allure si fa passo troppo umano
e strugge le certezze, e cedo.
Come corpo vivo cade.
[mv, 27.02.2018]

 

Anima Velata: poesie in voce (Quarta radio)

ascolta qui

oppure qui

Pagina iniziale

Òmini ‘e su tempus miu

Ses ancora su de sa perda e de sa frunda,
òmî ‘e su tempus miu. Fias in sa carlinga
cun is alas intragnadas, is meridianas de morti
– t’apu biu – inintru su carru ‘e fogu, and’e is furcas,
a is rodas ‘e trumentu. T’apu biu: tui fias,
cun sa scièntzia tua precisa, cumbinta a su degollu,
chene amori, chene Cristu. As bociu ancora,
coment’e sempri, cumenti ant mortu a is babus, cumenti ant mortu
is pegus chi t’ant biu a primu.
E custu sànguni fragat che in sa dì
candu su fradi iat nau a s’atru fradi:
«Ajò a campagna». E cudh’arretumbu friu e tostu
fintz’a tui e’ arribau, intru ‘e sa giorronada tua.
Scaresceisì, o fillus, is nuis de sànguni
pesadas de sa terra. Scarescisì de is babbus:
is losas insoru in su cinixu aciuvant,
pillonis niedhus, su entu, su coru ‘ndi dhis tudant.
[Salvatore Quasimodo]

FUEDHUS INGRUXIAUS DE AMORI

Stinta ia bolli biri
sa màgini scuncòrda, mein sa pèiga
arrèscia ‘e su giannili chi sceberat,
sunteris chi si sfridat s’intentzioni:
smèngua in su liminàrgiu ‘e un ‘ta dhi nanta
– ausèntzia –
muda cravada a sa definitzioni.
Ma, na’, (deu miu), poit’est chi no m’istimas?
poit’est chi atru no scis essi che cudh’umbra
de su de tropu podi ‘eu (no) ti biri?
Ch’ insandus trasladada atru iat essi
s’essèntzia cumpratzida de sa peca
de una casedha ߴe duda de prenai
de lìtera scabbùllia:
e iat torra a acucurai ancora,
mancai in sa contralluxi damascena, a mimi puru,
custa figura, intramesu strambecu de incruxai,
intzertendi sa transa alluinendi,
po stransiri s’arrècia ch’imprisonat
Ma su chi atollat puru est – a origa puxi –
giustu s’enigma, una paràula in gruxi.

OGUS DE PREXU

Su gosu a mei at benni, e is ogus tuus
ant’essi una paràula prena,
che lampu chi si scàmpiat inghetendi
su tempus a su grei.
Cun ogus tuus su gosu a mei at benni
e at a sciacuai s’assurdu de ogna vìssiu,
cusendi apari, che àngiulu, is chirriolus,
novìssimu in s’obresci.
At a benni sa morti e is ogus tuus
at a tenni. E nisciunu cudhus ogus
m’at a podi furai:
cudhus ogus chi nemmancu su sprigu podit biri,
ni a tui porrit in presenti.
Donai atinu at essi a unu machiori
in s’isperu logradu a buca strinta.
Sa buca muda tua at essi cantu a sa ‘oxi mia.
Bistendudì su sinu de axubori,
t’ap’ a imprassai a chintzu cun is manus
de custus bratzus mius chi a ambròsia torras.
Adhia ’e su tempus, ànima mia,
sorri drucci che una folla
chi si tremit sciarbolia.
M’app’a pesai ampuendinci in pitzu ’e ballu ’e prexu.

Vindice Satta. Profilo umano e caratteri della sua Poesia. Presentazione delle due raccolte inedite: Il giorno qualunque e Una solitudine.

Nel 1985 uscì, per le Edizioni Trois di Cagliari, la silloge poetica di Vindice Satta dal titolo Parole a una donna bella, unica sua raccolta finora pubblicata. Nel 1983 l’Autore ne aveva consegnato a Ugo Collu il dattiloscritto, affinché ne curasse, come poi è stato, l’edizione; ed insieme a tale dattiloscritto, Vindice gli consegnò anche quelli delle sillogi Il giorno qualunque e Una solitudine: sillogi che oggi qui si presentano, e che, curate anch’esse da Ugo Collu, vedono ora la luce per le Edizioni il Maestrale e con il patrocinio del Comune di Nuoro.

L’Autore non poté vedere però pubblicata la sua prima raccolta, riuscì solo a vederne le bozze della prima parte: la morte lo colse non molto tempo prima che l’opera vedesse la luce editoriale. Gli venne a mancare così quel compimento, quell’uscita dall’ombra che egli avrebbe desiderato, sovrastato com’era dall’imponente ombra e figura del padre, Sebastiano, al quale quasi chiede scusa:

Niente è mio…
il giorno e la notte mi giungono
attraverso le parole tue….
All’amore di oggi,
alla memoria di ieri
debbo l’esigua parola
del mio pensiero,
che, ad onore di te,
vorrei fosse poesia.
Di più non so,
di più non chiedo,
di più non posso.
Sii indulgente alla mia modestia.
   [Di più non chiedo iGQ]

«Restò così sospeso, incompiuto, postumo a se stesso», dice Ugo Collu nel suo saggio di presentazione alle due raccolte, Vindice e la sua poesia. L’umiltà di una vita degna. Ed è doveroso aggiungere che queste due raccolte vedono la luce grazie a Massimo Satta – figlio di Vindice e nipote di Sebastiano, ultimo e ormai unico testimone di questa grande famiglia – che ne ha concesso la pubblicazione.

***

Poeta della conoscenza metafisica potrebbe esser definito Vindice Satta, forse un poeta della linea montaliana di chi subisce “gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede”.

 

In colore d’estate grande
salivamo il monte
alla fonte di Solotti
che vince il sole.
Nel fondo verde della foresta
smarrivamo i passi
dicendo cose che non sono:
dicevamo il vero.

 

Questa composizione di Vindice può dirsi la cifra del suo pensiero poetico.

L’ossimoro, apparente, che dire la verità è dire cose che non sono, definisce il vero come ciò che è al di là del reale,  come ciò che non segue né l’oggettività,  né la logica: la verità infatti si coglie nell’intrico, nel perdersi in una foresta (smarrivamo i passi) e nell’ammaliamento naturale.

Ma certo, benché echi della poesia e della poetica di Eugenio Montale non manchino in quella di Vindice Satta, la poesia di quest’ultimo, più che un montaliano ragionare lucido e a freddo, è un’adesione coerente e chiara al dato sentimentale ed intimo. Che però non si fa mai traboccante, Vindice non si abbandona al sentimentalismo come un’onda di piena. Anzi tale sentimentalità ha in genere i toni di chi è perplesso nel dire e nel dirla. Né è, la sua, una poesia dell’ineffabile, ma semmai è la poesia del limite: del limite e dell’insufficienza che ha la parola nel poter e nel dover dire tutto: Non ho versi per la tua grazia/ma parole immaginate, così in Sardegna, poesia che apre la raccolta Una solitudine. Idea ribadita, nella stessa raccolta, in Terra: Non dirò una parola,/debbo immaginare le stelle. Un dire in cui il legame fra significato e significante, tra la parola e il concetto che essa veicola è sempre problematico. Quella di Vindice è una consapevolezza che si lega strettamente a una ricerca che non si limita all’esperienza più immediata, essa attinge invece a una dimensione che non si riduce all’intimismo, ma che ha una significativa rilevanza poetica e  morale: che è eminentemente riflessione della mente, e illuminazione intuitiva: pensiero nel varco dei momenti.

«Poeta pensoso è dunque Vindice Satta, capace di sollevarsi dalla routine alla domanda metafisica, accattivante per la eccezionale freschezza espressiva, pervasa da riferimenti alti e da riflessioni mai scontate o di superficie», così Ugo Collu nel citato saggio.

Già nella composizione intitolata Poesia, che apre la raccolta Il giorno qualunque, l’io poetante aspira a un fare poetico che ecceda i limiti intimi e intimistici soggettivi:

Non voglio essere costretto
A vivere vicino a me stesso

 

Egli rifiuta cioè un eccessivo guardarsi interiore un troppo specchiarsi. Concetto ribadito poco dopo, in Il ruscello:

 

Voglio fuggire i miei versi
dove sempre affiora il tuo dominio
[…]
scendere a valle nel ruscello scoscesa
fino alla tanca bruciata
libero da dominio.
Dirò ai pastori il tuo nome
ne faranno una leggenda umana

Un riflettere che certo poggia proprio sul dato dell’esistenza personale e soggettiva, ma che la trapassa e la trascende, e dà luogo a una misura e a una dimensione, come diceva, metafisica: non irreale, ma derealizzata, ancorata e parimenti disancorata rispetto alla dimensione d’esistenza. Lo stesso paesaggio, tanto presente nella sua scrittura, si scarnifica e si denaturalizza, non è una rappresentazione realistica del vero e di ciò che i sensi percepiscono, ma diventa immagine concettuale e magari iperreale. Un paesaggio che ha dei toni pittorici che potrebbero far pensare a Cosmè Tura, a Carrà o a De Chirico.

La Sardegna, la memoria che egli ha della sua terra è spesso al centro del poetare del Nostro, e la sua immagine memoriale è in genere affidata al paesaggio; la sua terra antica e di giovinezza viene da lui elaborata in mito ed in immagine ancora una volta metafisico simbolica.

È in lui infatti costante il «riferimento alla terra d’origine (Nuoro e la Sardegna), considerata da lui non a modo di memoria nostalgica, ma come autentica radice, imprinting, modello di vita, ricovero di quiete al suo tormento. Nuoro un topos dell’anima, un paradiso perduto, il porto sospirato della sua identità», così Ugo Collu.

 Si veda Pastore (uSol), dove sull’erranza scabra del pastore isolano egli proietta, simbolicamente, il proprio affanno, in assenza di una memoria salvifica, nel mutismo anche dei morti:

Nessuna voce di nuovo canto,
l’ovile è chiuso lontano.
Il pastore ha tanche di povertà
e pietre d’affanno
nella polvere di lento gregge.
Un lentischio, un mirto
un’erica:
è grave andare senza meta,
i morti sono immobili.

Come immobili sono i pastori nuoresi di Nuoro (iGQ), sua città di vita lieta, dove, nella prima sua età, visse felice/nei lentischi intensi a stordire,/nel cielo come un’alcova. Una Sardegna dunque che vive eminentemente nel ricordo, un ricordo fitto come una lama, e che è il reagente contro lo sradicamento della sua essenziale, costitutiva e perdurante contingenza di uomo; di un uomo il cui più vero essere, ora perduto, sta e si proietta, egli dice, nel passato di giovani valenti,/di madri sagge di consiglio, di uomini che portano/fatica come vanto: l’eco del padre Sebastiano è qui evidentissimo, ma, vi aggiunge il figlio, sono uomini che non hanno rimpianto perché solo chi non ha avuto gioia non ha rimpianto: siamo fra paesaggio fisico e paesaggio antropologico, un paesaggio psichico e della memoria.

Quella di Vindice Satta è una Sardegna che è madre dolceamara, così come il suo amaro miele, frutto di api che suggono nettare dalle pietre/nella morte dei fiori – così egli dice nell’Isola dei mandorli (iGQ ) – isola metafora di sradicamento totale della sua esistenza, dolce al ricordo, amara all’attualità dell’esistenza; ragion per cui altro non resta che sognare la tanca che è madre, nel cui silenzio solo si può udire la verità (La tanca iGQ). Una madre la cui vita è sempre stata per lui una prigione, uterina e cagione di claustrofobia si direbbe, una madre che è stata una notte che gli ha sempre chiuso il tempo, che ha vissuto in una solitudine tale che da lei gli è stata impressa in stigma (Una solitudine, uSol).

Altro nodo, e direi fondamentale e insistito della poetica e del pensiero di Vindice, è il tempo, anch’esso visto in una dimensione metafisica e trascendentale. «Una poetica del tempo è ciò che sta come sottofondo a tutta l’esperienza psicologica, a tutta l’opera del Nostro, direi alla sua stessa meccanica compositiva», così dice Leandro Muoni nel suo Preludio alla poesia di Vindice, che introduce la raccolta di Vindice, Parole a una donna bella. Un riflettere che, anche qui, rielabora, concettualmente e intellettualmente, le esperienze della vita in una prospettiva fenomenologica, nell’alveo di tanta filosofia del Novecento: Husserl, Heiddegger, Bergson, giusto per citare qualcuno. In una dimensione che abolisce l’abituale ed empirica misurazione cronologica, quella degli orologi e dei calendari; per caricarsi invece di un tempo-gomitolo, come avrebbe detto Bergson, e non un tempo geometrico e lineare che si dipana come un filo. «Il tempo – così interpreta Ugo Collu  – è la sua ossessione. Dolcezza e delusione, certezza e illusione, promessa e inganno. Esso ci svuota mentre pare alimentarci, si nega mentre si afferma. La meditazione di Heiddegger in Essere e tempo sembra dettare la melanconia diffusa di Vindice. Si vive morendo e si muore vivendo. Vita e morte apparentemente contrapposte sono nella stessa clessidra».

Una esemplare concettosa metafora del tempo di Vindice può trovarsi in Vela (uSol):

La sera d’inverno
Tra acque grigie e bianche
Attendo il mare che sale.
Andiamo, coll’andare
si abbreviano tempo e cammino.
Nella sera d’inverno,
tra acque grigie e bianche,
tu sei ancora e vela.

Il fatto che lei, l’amata, sia àncora e vela, fermezza e procedere, ben indica il sentimento di un tempo che, nel suo svolgersi, avvolge e raccoglie, più che non il senso di un tempo che trascorra in modo lineare. Con l’andare, tempo e cammino si abbreviano, si rapprendono: e la vita perde la dimensione di uno svolgimento, per assumere quella di un avvolgimento, di un avvolgersi che accumula tutte le sue vicende, raccolte l’una sull’altra, tutte compresenti in un sol momento.

Da qui e da tutto ciò, scaturisce una concezione d’amore, altro dato cardinale e centrale del pensiero e della poetica di Vindice Satta: una concezione che è ad un tempo aspra e profondamente interiore. Una concezione che non concede nulla al sentimentalismo più facile; ma che si esamina e si interroga, in modi non irrazionali ma certo non succubi della razionalità.

Ma per tornare al tema, all’ossessione del tempo, una rigorosa coscienza si coagula, con forte lucidità,  in una considerazione che potremmo dire iper-leopardiana, nella lirica intitolata Il lunedì: quivi anche il più, dei sette, gradito giorno si depriva del segno del desiderio e rende triste l’intera settimana. La quale se ne spoglia nel pensiero del successivo lunedì: perché è volgendosi a guardare proprio dalla specola del lunedì che viene considerato il sabato, e non, come nel Recanatese, da quella domenicale:

È triste attendere
una settimana
la speranza del sabato,
per giungere infine
a una deserta domenica
di ore morte
tra fiori che si chiudono.

Vanità, anzi insensatezza di un’attesa che ambisce ad essere colmata.

La tinta di paradossalità – che è vera cifra di tanta poesia di Vindice Satta – è utilizzata in altri grumi tematici e problematici del suo pensiero poetante. Straordinariamente pregnante è Verità. Dialettica morale del vero posta a risiedere su di una paradossale provocazione semantica e morale:

L’incomprensione, il disprezzo,
nascono dalla verità.

 

Nella morte del male, dice ancora questa lirica, ove troverebbe fine la menzogna, la verità sarebbe superflua, fatta inutile. Per questo, se la verità fosse nuda, allora la nostra vita sarebbe coperta di ferite. Ma la nuda verità non si dà, la verità è qualcosa che si costruisce come riparo alle piaghe dei colpi inferti dall’esistere; la verità nuda, che, se ci fosse, potrebbe esserci solo in un impossibile al di là del male, vivrebbe, nudo corpo, in cielo vestita di luna. È, soprattutto, il Vindice che ben conosce le pratiche, i procedimenti e le procedure forensi quello che qui parla. E che sa come e quanto la verità (una verità) prodotta nel processo giudiziario possa essere velenosa, oppure usata da copertura ‘di parte’ a schivare possibili ferite altrettanto partigiane, che lasciano interdetta una delle due parti. E fin oltre la morte.

La verità non è infatti certezza: questa è solo mare insonne/nella terra deserta, appunto,  di verità. D’altronde (in Le leggi) sogni, poesia, giovinezza/spiacciono alle leggi, delle quali il poeta auspica il rogo, nel mentre stesso che desidera “papaveri roventi per i tuoi occhi stupiti”: ché solo l’ardore del pathos è norma di verità.

Tempo e amore, concetti e temi cardine della poesia di Vindice sono sintetizzati mirabilmente in La strada del mare. Qui è il tempo, il tempo del ricordo, che trasforma in amore un’apparizione (l’apparire di un’immagine femminile, archetipica, torbida nello splendore del suo corpo di femmina, e dall’ambrato volto di giovinezza); ma tutto in un processo non chiaro né perspicuo alla coscienza: è, dice infatti, è forse amore. Forse. La signoria che tale femminilità esercita sull’io risiede proprio nel fatto che questa rimanga a lui ignota. Il voltarsi di lei – inversa Euridice o, chissà, novella sposa di Lot – a guardar lui, è però gesto ed atto esiziale: che provoca l’affondare e il dissolversi di tale figura-apparizione in una non attinta e non esaudita volontà di conoscenza: in un fantasma. L’illuminazione-apparizione, fantasmatica ed erotica, che sbaraglia le certezze sentimentali ed esistenziali (il poeta dice infatti: ho grazia di compagna, certezza di figlio), l’apparizione non si fa concreta: e dunque è forse amore il ricordo che tale apparizione lascia all’io soggetto poetante. ‘Forse’ giustappunto. Il gesto umano e concreto del di lei voltarsi a guardarlo reifica la valenza archetipica dell’apparizione e la dissolve. Ne emerge così indirettamente una verità che si scopre risiedere nella non-concretezza, nell’astrazione conoscente che deve proiettare il dato in idea. Ma emerge pure la fragilità di tale via cognitiva, l’inevitabilità del concretizzarsi, significati da quel forse, e dalla domanda del ‘perché ti volgesti a guardarmi?.

***

Pare evidente il debito che la scrittura poetica di Vindice Satta contrae con Giuseppe Ungaretti. Soprattutto l’Ungaretti del Sentimento del tempo. Il verso breve, la scrittura per frammenti – che sta nel mezzo fra una brevità compositiva e una sentenziosità, illuminata e illuminante, che si erge a rinvenimento interiore immediato; il verso breve che spezza la linea sintattica, non per enjambement, ma per scissione di dettatura interiore pausata:

La terra è sola
nel cielo immenso:
cenere di luce,
deserto di voce
 
ed anche:
 
È triste attendere
una settimana
la speranza d
el sabato,
per giungere infine
a una deserta domenica
di ore morte
tra fiori che si chiudono.
  

O che spezza il ragionamento in sintagmi, per rendere questi ultimi quali nuclei costitutivi di un tale riflettere: che si viene così a porre nel suo farsi:

Il tempo non ha stagioni,
la notte ha cespugli d’insonnia.
Non dirò una parola,
debbo immaginare le stelle

E tipiche sono modalità quali la consecuzione logica sottintesa e sottaciuta, da decrittare e da sciogliere, che è uno degli stilemi argomentativi, più frequenti e caratteristici del nostro poeta, attraverso il quale egli dà concreto corpo alla sua sfiducia nei confronti del ragionare o della parola che ha pretesa di significare; per la qual cosa al significato si giunge attraverso l’abolizione dei nessi grammaticali, affinché tali nessi vengano ritovati da chi legge e fruisce in una opaca rivelazione, e così poi offerti ad una riflessa e non lineare elaborazione argomentativa, e ad una congetturale deduzione:

Non vedo un orizzonte,
i sogni non contano:
ma tu mi hai dato una parola

 

Sono modi di scrittura, questi, che con abbastanza facilità riconducono a Ungaretti. Dal quale peraltro Vindice diverge per orizzonte d’ispirazione, per concezione di vita e d’esistenza. Riguardo alla quale, forse, e con cautela, potremmo avvicinarlo a Montale; ma non saprei con quanta consapevolezza o deliberata volontà e adesione da parte di lui, Vindice. Certo Vindice è assai poeta del dubbio o quanto meno della perplessità: ciò che lo avvicina a Eugenio e lo tiene discosto dalla, pur tormentata e non lineare, necessità di fede propria di Giuseppe. Ma certo da Ungaretti Vindice Satta deriva diversi tasti tematici e timbri stilistici: l’umbratilità e il rifuggire luce e sole che tutto disseccano; l’inclinazione per l’elemento acquoreo con le sue archetipiche valenze, metaforico simboliche, erotiche ed uterine; il silenzio e l’assenza, che sono entrambi la stigma contraria al chiasso ingombrante e vacuo del raziocinio. E soprattutto il duplice atteggiamento nei confronti del linguaggio e della parola, e con ciò della ragione (o della grammatica avrebbe detto Montaigne): rifuggita nella sua presunzione di poter giungere alla verità, all’essenza delle cose e dell’esistere; ma d’altra parte alla parola poetica, alla ‘sentenza’, o magari a quel che è il rovescio del dire che è il silenzio, Vindice affida la possibilità di giungere a un senso. Atteggiamento da cui derivano, come in Ungaretti, la modalità procedente, nel suo discorso poetico, per ossimori e per espressioni contraddittorie. E vi si deve aggiungere la maniera paradossale, lo smacco alla logica e alla razionalità più viete e attese. Su una linea di pensiero che troverebbe i suoi repères in Agostino, Pascal, Bergson e, certo, nel suo amato e compulsato Montaigne.

Infatti. dice ancora Ugo Collu, «La concezione del mondo e della vita, ispirata allo stoicismo e all’epicureismo, fruisce anche del contributo originale del vero amore filosofico di Vindice: Montaigne. Il pensatore asistematico per eccellenza, incredulo su qualsiasi modello d’uomo: “L’uomo è un soggetto meravigliosamente vano, vario e ondeggiante… noi non siamo mai in noi, siamo sempre al di là…”. L’uomo, quindi, instabile e mutevole, mai identico a se stesso, mai definito o definitivo. Di lui si può dire chi è, solo quando già “è stato”, dopo morte. […] l’impronta più marcata del pensiero di Vindice sembra proprio questa. Stoicismo ed Epicureismo: ma ammorbiditi da una saggezza più alta, capace di smorzare eroismi e cinismi per approdare ad una umiltà esistenziale di invito all’equilibrio e alla vita buona e degna».

MAURIZIO VIRDIS

Letto a Nuoro, il 5 dicembre 2014.

Bortaduras / Traduzioni

De innoi no esseus: o seusu giacobbinus,
o creeus in sa lei de su Sennori,
si ’nci creeus, de primore o painus,
sa morti est giassu ’e t’arressai su cori.
Curreus a is festas, a su teatru, e a is binus,
andaus a sa piola, in scialu ’e amori,
trassas fadeus, ammuntonaus sisinus
mesturaus totu a pari …. Eppoi si mori’
E apusti? Pusti ’nci arribbant is arguais.
Pusti dhu at atra vida, un’atru mundu
Chi durat sempri e chi no acabbat mai!
Pensu est custu mai chi scoscimingia’!
Epuru, o beni o mali, o a pillu o afundu
s’eternidadi ’e eternidadi est prìngia.
Qua nun ze n’ esce: o ssemo giacubbini, o credemo a la lègge der Ziggnore. Si ce credemo, o minenti o ppaini, la morte è un passo che ve gela er core. Se curre a le commedie, a li festini, se va ppe l’ostarie, se fa l’amore, se trafica, s’impozzeno quadrini, se fa d’ogn’erba un fascio … eppoi se more! E doppo? doppo viengheno li guai. Doppo c’è l’antra vita, un antro monno, che dura sempre e nun finisce mai! E’un penziere quer mai, che tte squinterna! Eppuro, o bene o male, o a galla o affonno, sta cana eternità dev’èsse eterna!
[G.G. Belli]
 La vita fugge
*
 Si fuit sa vida e no si frimmat ora,
e sa morti est in fattu a apprettu mannu
e ïs cosas passadas e ïs de occannu
mi fainti gherra commenti is benidoras,
e s’arregodu e iss’abettu m’accora’,
’moi innoi ’moi innìa, chi abberu, ita dannu,
si de mei no tenessi dolu mannu,
de custus pentzus mius gi’ia-d essi in fora.
Mi torra’ innanti si gosu drucci mai
primau su coru at tentu, e pusti ingunis
biu naïghendi is bentus scimbullaus;
biu temporada in portu, cansada ormai
sa ghia ’e sa nai, truncà’ s’antenna e is funis
e is ogus bellus, chi mirau, studaus.
____
La vita fugge, et non s’arresta una hora, et la morte vien dietro a gran giornate, et le cose presenti et le passate mi dànno guerra, et le future anchora;
e ‘l rimembrare et l’aspettar m’accora, or quinci or quindi, sì che ‘n veritate, se non ch’ì ò di me stesso pietate, ì sarei già di questi penser’fòra.
Tornami avanti, s’alcun dolce mai ebbe ‘l cor tristo; et poi da l’altra parte veggio al mio navigar turbati i vènti;
veggio fortuna in porto, et stanco omai il mio nocchier, et rotte arbore et sarte, e i lumi bei che mirar soglio, spenti.
[Francesco Petrarca, RVF CCLXXII]
 *
patrizia-valduga-autori-in-prest-570x360
In nomî ’e Deus, agiudamì. Chi tantu
no muda amori e mudu mi strassinu.
Sidi ’e tui tengu ancora … soletantu
solu a tui sola e in su soli m’ingrinu.
O amorosa marea a ti bivi acantu,
coru arressendi, o amori miu divinu,
chi eternas de sa vida luxi e cantu.
Sa mia ’ndi mori’ …. ammentu: ’e su pedinu
fintz’ ’e innoi facci’ ’e su coru in caminu
abbia de tui, disassortada e ustinu…
si no ’e morti … imoi ’e tui impudu e prantu…
su mari ’ndi scolorat s’arborinu.
Ma tenimì, presu a s’amadu spantu,
abbarra, obresci’, acostamì su sinu.
 

In nome di Dio, aiutami! Ché tanto

amor non muta e muta mi trascino.

Ancora sete ho di te… soltanto

sola a te solo e col sole declino.

O marea d’amore viverti accanto

e arresto del cuore, amor mio divino,

che eterni della vita luce e canto.

La mia ne muore… dal ricordo sino

al qui ancora verso il cuore in cammino,

verso te, mio dissorte eppur destino…

se non di morte… ora di te rimpianto…

e il mare discolora il mio mattino.

Ma tu incatenami all’amato incanto,

resta, è giorno, vieni più vicino.”

Patrizia Valduga – Medicamenta e altri medicamenta

*
Fortzis ia depi imparai a scioberai…
Ma totu è’ imparis … totu seu aunida….
sustàntzia e tempus no fai’ a dhus scrobai
che mesura e moimentu, òrganu e vida…
Oh, a tenni manus totui mein su corpus
e laus apitzu ’e i’ didus, a s’ ’essida
o fessi gessendinci che is arrius ….
ia podi aici aundai totu sa vida
scapendi feri feri in dogna ferta,
asua ’e sa pipiesa mai finida…
Forse dovrei imparare a separare… Ma tutto è unito… sono tutta unita…
sostanza e tempo sono inseparabili, come misura e moto, organo e vita…
Avessi mani sopra tutto il corpo e labbra sulla punta delle dita
o fossi straripante come i fiumi… inonderei di ferita in ferita
Forse dovrei imparare a separare… M
[Patrizia Valduga]
*
 Raimbaut d'Aurenga_BnF_ms._12473_fol._129v_-_Raimbaud_d'Orange_(1)

Su frori rèvesciu

Immoi luxit su frori revèsciu
in is gurgus ’e atza e mein ’s sedhas.
Cali frori ? Astrau e cilixia
chi coit e bruxat, e stringit e segat,
ca ’ndi biu mortus tzèrrius e frùscius
po is follas, is arramus e is birgas.
Ma mi fait birdi e prexau su gosu
’moi chi biu siccus is malus gaurrus.
Ca immoi tottu dhu pòngiu a revèsciu,
de chi pranus mi parint is sedhas,
e che frori a mei est cilixia,
basca parit chi su frius dhu segat,
e is tronus sun cantus e frùscius,
e frorias mi parint is birgas:
aicci mi ’nci accapiau a su gosu
chi no biu nudha po mei gaurru.
Ma una genti fadada a revèsciu
commenti fessint pesaus mein ’s sedhas
mi fainti peus de sa cilixia,
ca dognunu cun sa lìngua segat
e ’nci fuèdhadat bàsciu e a frùscius,
e no serbint ni fustis ni birgas
ni ameletzus: chi dhi est fintzas gosu
candu faint chi dhis nerint gaurrus
Chi eu, basèndusi, os corchi a revèsciu
no mi dhu impedit astra ni sedha,
donna, ni frius, ni cilixia,
ma su no-podi, chi mi ’nci segat,
donna, chi po ósu cantu e frùsciu:
is ogus cosa ’ostra mi sunt birgas
chi mi pesant su coru cun gosu:
ni m’attrivu in disìggiu gaurru.
Andau seu che una cosa a revèsciu
deddiora circhend’adhis e sedhas
pèrdiu che a s’òmini chi cilixia
dhu bruxat e trumentat e segat,
mai bintu de cantus o frùscius
prus chi non predi maccu de is birgas:
ma immoi, si Deu bollit, m’intrat gosu
mancai is fratzus slinguaus gaurrus.
Bandit custa cantzoni, ch’eu arrevèsciu,
chi no dha frimmant badhis o sedhas,
‘nnoi no s’intendit sa cilixia,
ni dhoi at possa frida chi segat:
a midons si dha cantit cun frùsciu,
craru ch’in coru dh’intrint is birgas,
su chi scit cantai beni cun gosu:
già no est po cantori gaurru.
Donna galana, amori e gosu
nos aunant mancai de is gaurrus.
Giullari, mi si smènguat su gosu:
ca a no si bî cumpargiu gaurru.
Er resplan la flors enversa
Er resplan la flors enversa
pels trencans rancs e pels tertres:
cals flors? neus gels e conglapis
que cotz e destrenh e trenca,
don vei mortz quils critz e siscles
per fueils pels rams e pels giscles,
mas mi ten vert e jauzen jois
er can vei secs los dolens crois.
Car enaisi o enverse
que bel plan mi sembro·il tertre
e tenc per flor lo conglapi
e·l cautz m’es vis que·l freit trenque
e·il tron mi son chant e siscle
e paru·m fulhat li giscle:
aisi sui ferm lassatz en joi
que re no vei que·m sia croi.
Mas una gens fad’enversa
com s’eron noirit en tertres
me fan per pieigz que conglapis,
c’us quecs ab sa lenga trenca
e parla bas e ab siscles,
e no·i val bastos ni giscles
ni menassas, ans lur es jois
can fan per que hom los clam crois.
Qu’ar en baizan no·us enverse
no m’o tolon glatz ni tertre,
dona, ni gel ni conglapi,
mas non-poders par que·m trenque,
dona, per cui chant e siscle:
vostre bel uelh mi son giscle
que·m castion si·l cor ab joi
qu’ieu non aus aver talan croi.
Anat ai cum cauz’enversa
lonc temps cercan vals e tertres,
marritz cum hom que conglapis
cocha e mazelh’e trenca,
que anc conquis chans ni siscles
plus que fols clercs conquer giscles:
mas ar, Dieu lau, m’alberga jois
malgrat dels fals lauzengiers crois.
Mos vers an, qu’aisi l’enverse
que no·l tenhon baus ni tertre,
lai on hom non sen conglapi
ni a freitz poder que·i trenque:
a midons lo chant e·l siscle,
que el cor li·n intro·il giscle,
cel que sap gen chantar ab joi
que no tanh a chantador croi.
Doussa dona, amors e jois
nos ajusten malgrat dels crois.
Joglar, granre n’ai meins de joi
car no·us vei e·n fas semblan croi.
 Er resplan la flors enversa
Er resplan la flors enversa
pels trencans rancs e pels tertres:
cals flors? neus gels e conglapis
que cotz e destrenh e trenca,
don vei mortz quils critz e siscles
per fueils pels rams e pels giscles,
mas mi ten vert e jauzen jois
er can vei secs los dolens crois.
Car enaisi o enverse
que bel plan mi sembro·il tertre
e tenc per flor lo conglapi
e·l cautz m’es vis que·l freit trenque
e·il tron mi son chant e siscle
e paru·m fulhat li giscle:
aisi sui ferm lassatz en joi
que re no vei que·m sia croi.
Mas una gens fad’enversa
com s’eron noirit en tertres
me fan per pieigz que conglapis,
c’us quecs ab sa lenga trenca
e parla bas e ab siscles,
e no·i val bastos ni giscles
ni menassas, ans lur es jois
can fan per que hom los clam crois.
Qu’ar en baizan no·us enverse
no m’o tolon glatz ni tertre,
dona, ni gel ni conglapi,
mas non-poders par que·m trenque,
dona, per cui chant e siscle:
vostre bel uelh mi son giscle
que·m castion si·l cor ab joi
qu’ieu non aus aver talan croi.
Anat ai cum cauz’enversa
lonc temps cercan vals e tertres,
marritz cum hom que conglapis
cocha e mazelh’e trenca,
que anc conquis chans ni siscles
plus que fols clercs conquer giscles:
mas ar, Dieu lau, m’alberga jois
malgrat dels fals lauzengiers crois.
Mos vers an, qu’aisi l’enverse
que no·l tenhon baus ni tertre,
lai on hom non sen conglapi
ni a freitz poder que·i trenque:
a midons lo chant e·l siscle,
que el cor li·n intro·il giscle,
cel que sap gen chantar ab joi
que no tanh a chantador croi.
Doussa dona, amors e jois
nos ajusten malgrat dels crois.
Joglar, granre n’ai meins de joi
car no·us vei e·n fas semblan croi.
[Raimbaut d’Aurenga]

Botticelli-primavera.jpg

Torrat sa frina, e s’ierru s’ingalena, cun frori e erba chi dhi faint giunchilla, Progne scrillita’, prangit Philomena, meïn sa berania nida e spibilla.
Arrint is pardus, su celu s’assulena; Giove s’allirgat de mirai sa filla s’àiri, s’àcua e sa terra ’e amori est prena; e dogna pegus de amori si cunsilla’.
Ma a mei, mischinu, torrant is susprexus chi dae su coru miu tirendu m’esti sa chi ’ndi porta’ in celu crais e prexus;
e cantu ’e pillonedhus chi si sesti’ e de is fèminnas bellas tiernus strexus èremu sunt, e fera àspera e aresti.

Zephiro torna, e ’l bel tempo rimena, e i fiori et l’erbe, sua dolce famiglia, et garrir Progne et pianger Philomena, et primavera candida et vermiglia.   Ridono i prati, e ’l ciel si rasserena; Giove s’allegra di mirar sua figlia; l’aria et l’acqua et la terra è d’amor piena ogni animal d’amar si riconsiglia.   Ma per me, lasso, tornano i piú grav isospiri, che del cor profondo tragge quella ch’al ciel se ne portò le chiavi;   et cantar augelletti, et fiorir piagge, e ’n belle donne honeste atti soavi sono un deserto, et fere aspre et selvagge

[Francesco Petrarca, RVF CCCX]

Sa domu ‘e is duaneris / La casa dei doganieri 

No t’ammentas tui sa domu ’e is duaneris
spentumada asua de su marràrgiu:
èrrema t’est abetendi a seru àrgiu
de candu sa schissura ‘e is pensus tuus
inintru s’est frimada in su scinitzu.
Deddiora bentemari scòrria’ is murus caudhinus
e s’arrisu tuu no sonat prus allirgu:
sa bùsssola andat maca a s’afainu,
su barrallicu contu prus no torra’ o donat.
Tui no arregodas, un’atru tempus stronat
s’amentu tuu; unu filu si sbòdhiat.
‘Ndi tengu inghitzu ancora;
ma si stèsiat sa domu, e asua sa teulada
sa veleta affumada est girendi chene dolu.
‘Ndi tengu inghitzu; ma alinai no pois
abarrend’in su scuriu assolu.
Oh su fundali fuendi, aundi s’alluit
lena sa luxi de sa petroliera !
Innoi chi est s’àidu? (Rampudha s’unda
ancora mein sa scafa chi ’nd’arruit…).
Tui no arregodas sa domu de custu seru miu.
E no sciu chin’ anda’ o abarrat giustu.
 La casa dei doganieri
Tu non ricordi la casa dei doganieri
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:
desolata t’attende dalla sera
in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri
e vi sostò irrequieto.
Libeccio sferza da anni le vecchie mura
e il suono del tuo riso non è più lieto:
la bussola va impazzita all’avventura
e il calcolo dei dadi più non torna.
Tu non ricordi; altro tempo frastorna
la tua memoria; un filo s’addipana.
Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana
la casa e in cima al tetto la banderuola
affumicata gira senza pietà.
Ne tengo un capo; ma tu resti sola
né qui respiri nell’oscurità.
Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende
rara la luce della petroliera!
Il varco è qui? (Ripullula il frangente
ancora sulla balza che scoscende…)
Tu non ricordi la casa di questa
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.

[Eugenio Montale, La casa dei doganieri]

Su seru trexentinu

Friscus ‘s fuedhus mius in su seru

ti siant che frùsiu chi ‘nci fait sa folla

de ghessa in manu ‘e su chi dh’arregolla’

mudu e stentosu in sa faina adasiadu

sua ‘e sa arta fèstina anniedhèndisi

contra su truncu impratiadu

cun s’arrama sua spolla

in ca sa luna est acùrtziu a sa lolla

in su’oru ‘e celu e parit siat sterrendi velu

abi su bisu nostru pasat

e parit chi ogna sartu giai s’intendat

de issa imbertu adenoti in su gelu

e de issa bufit sa paxi isperada

chene dha biri.

Labadu sias po sa cara tua ‘e prella,

o Seru, e po is ogus ùmbidus tuus mannus aundi si citit

s’àcua ‘e su celu!

Drucis ‘s fuedhus mius in su seru

ti siant cumenti muscendi est sa pròida

tèbida chi si còidat,

dispidìa lambrigosa de issu beranu,

in sa chessa e in s’urmu e in froris lidus

e in s’opinu cun nous de arrosa didus

chi giogant cun s’àiri chi si perdit,

e in su trigu chi no est brundu ancora

e birdi sperdit,

e in su fenu chi at già aguantau sa fraci

e s’iscolorat,

e in s’olia, sorris nostras olias

fendi che santas is costas sciarbolias

e scaringiosas.

Labadu sias po s’istiri tuu nuscosu,

o Seru, e po su cintzu chi ti cingit, che su sàlixi

su fenu a nuscu!

Deu t’ap’a nai a calis de urrei campus

su frumî amori tzerit, chi sa fonti

eterna in s’umbra antiga de is arrampus

fuedhat in su mistèriu sagru de is montis;

e t’ap’a nai po cali secretu

is montixus a is fundalis afronti

s’incrubint che is larus chi una nega

serrit, e poita de nai sa marolla

dhus fetzat bellus

adhia ‘e s’umana bolla

e in su mudori insoru sempri noellus

cufortadoris, gai chi parit

chi dogna seru s’ànima dhus potza’ amai

de istima forti.

Labadu sias pr’ ìnnida tua sa morti

o Seru, e po s’abetu chi in tui fait tochitai

is primus stedhus!

Sa próida in su pinnete

Citu. Mein s’oru

‘e su sartu no intendu

paràulas chi naras

a mesu; ma intendu

paràulas schinnidas

chi narant istìdhius a scioru

de atesu.

Ascurta. Pròit

mein sa tramatza,

de is nuis spainadas:

proit

a cilla de atza,

proit asua ‘e su pinnetu

innoi in bisiöni,

in nuscu ‘e olioni,

t’abetu;

proi’ in sa tiria lugorosa

de àcua unu sciacu,

asua de tzinnìbiris cracus

tra bacas nuscosas;

stidhiat a faci ‘e sa fèmina

aresti,

proit, ma, là, ca imoi ‘nd’esti

spollinca

e sciustu, si dh’at totu

s’istiri.

Scinitzu a dhu biri:

geimai ti scaringias

e sa fàula t’incìngiat

chi a bortas

t’improsat, chi oi puru m’improsat.

O Ermione.

‘Ntendi? S’àcua arruendi

apitz’ ‘e s’erbùgiu

assolau

ch’est drinnendi sighia,

feri feri in s’aèri

cunfromma de is commas

scrallaxas o cracas.

Ascurta. Dhi torrant

sceda a su prantu

cixas medas in cantu,

chi prantu

no ispramat nemancu

cun disaùra,

ni ceu cinixinu.

E s’opinu

unu sonu, e sa murta

un’atru sonu tenit,

e su tznnìbiri atru puru:

trastis diversus

asuta de didus aira.

E imbertus

seus nosu in su bundu

‘e su litu

vida bivendi intupida;

e a cara subada

ch’istidhiat che próida,

a didus scroxas

s’afròdhiu – a frori

chi ses… – pitziori

chi bogas, istràngia,

o criadura terràngia,

de nòmini

Ermione.

Ascurta, ascurta, S’acòrdiu

de is cixas in s’àiri

a bellu a bellu

prus surdu

si torrat in prantu

chi crescit;

ma cantu a mèscia ‘nd’obrescit

in sorrogu

de ingudhei pesendi,

de s’ùmbida umbra aici atesu.

Prus surdu e prus lenu

si sciaga’ e si studat.

Sceti una nota

tremi’ ancora, e si studat,

torra si pesat, tremit, si studat.

Sa boxi ‘e su mari est citia.

S’intendit in totu sa frunda

grogotu

de próida de prata

chi mundat,

s’ìrrida chi variat

cunfroma a sa frunda,

prus o mancu craca.

Ascurta.

Sa filla de s’àiri

est muda; ma sa filla

‘e su ludu tesana,

s’arrana,

cantat in s’umbra prus funda,

bai e circa ‘e aundi, bai circa ‘e aundi!

E proit mein ‘s cillus tuus,

Ermione.

Proit apitzu ‘e is cillus tuus niedhus

gai chi paris prangendi

ma de sa gana; luxenti no

ma casi fata imbirdèssia,

paris de catza una brisca.

E totu sa vida in nosu est frisca

olorosa,

su coru in petus est pericoca

ìnnida, no a figumorisca.

E a su pinnete ti torras

amparu circhendi, callenti,

tra is mèndulas mias,

cerfas ma fogu pighendi,

in custa matana de prexu.

Non prus de tupa in tupa,

trobedhaus ‘moi ‘nci seus

(ca infora ‘nd’est proendi

e nosu in pinnete

po fintz’ a scinigu)

bai e circa innui, bai e circa tui!

Proit a faci ‘e tui, fèmina

aresti,

E sighit a proi,

ca imoi seus spollincus

e sciustus seus totus,

a istiri bogau,

de scinitzu; e, a dhu sciri,

scrillitas:

geimai ti scarìngias

e de fàula t’imprìngias

chi sempri

t’improsat, chi oi puru m’improsat,

o Ermione.

Ca, 20.12.2018 mVis*!

Su seru trexentinu

Su seru trexentinu_2_(bis)

In nomî ’e Deus, agiudamì. Chi tantu
no

Su seru trexentinu

Friscus ‘s fuedhus mius in su seru

ti siant che frùsiu chi ‘nci fait sa folla

de ghessa in manu ‘e su chi dh’arregolla’

mudu e stentosu in sa faina adasiadu

sua ‘e sa arta fèstina anniedhèndisi

contra su truncu impratiadu

cun s’arrama sua spolla

in ca sa luna est acùrtziu a sa lolla

in su’oru ‘e celu e parit siat sterrendi velu

abi su bisu nostru pasat

e parit chi ogna sartu giai s’intendat

de issa imbertu adenoti in su gelu

e de issa bufit sa paxi isperada

chene dha biri.

Labadu sias po sa cara tua ‘e prella,

o Seru, e po is ogus ùmbidus tuus mannus aundi si citit

s’àcua ‘e su celu!

Drucis ‘s fuedhus mius in su seru

ti siant cumenti muscendi est sa pròida

tèbida chi si còidat,

dispidìa lambrigosa de issu beranu,

in sa chessa e in s’urmu e in froris lidus

e in s’opinu cun nous de arrosa didus

chi giogant cun s’àiri chi si perdit,

e in su trigu chi no est brundu ancora

e birdi sperdit,

e in su fenu chi at già aguantau sa fraci

e s’iscolorat,

e in s’olia, sorris nostras olias

fendi che santas is costas sciarbolias

e scaringiosas.

Labadu sias po s’istiri tuu nuscosu,

o Seru, e po su cintzu chi ti cingit, che su sàlixi

su fenu a nuscu!

Deu t’ap’a nai a calis de urrei campus

su frumî amori tzerit, chi sa fonti

eterna in s’umbra antiga de is arrampus

fuedhat in su mistèriu sagru de is montis;

e t’ap’a nai po cali secretu

is montixus a is fundalis afronti

s’incrubint che is larus chi una nega

serrit, e poita de nai sa marolla

dhus fetzat bellus

adhia ‘e s’umana bolla

e in su mudori insoru sempri noellus

cufortadoris, gai chi parit

chi dogna seru s’ànima dhus potza’ amai

de istima forti.

Labadu sias pr’ ìnnida tua sa morti

o Seru, e po s’abetu chi in tui fait tochitai

is primus stedhus!Bantu de is amoris de is camareras

Nsandus chi benit cun sa sceda sua

ciapai mi praxit sa tzeraca a esca

chi intra nos dus est secretària a cua

m’alluit s’arrisu ‘e chini ‘ndi scit bresca

sa buca frisca, abetu ‘ebbadas, s’ora,

e cudhu nuscu de istòria bocacesca…

Issa m’arreulat, si scabulli’, implora’,

sa meri a nomî scràma’ in sa marolla

«Ohi! ‘ta bregùngia! Pòvera Sennora!

Ohi! Pòvera Sennora!…» E si ‘nci ammolla’.

Pubas de prexu ‘e Decàmeron d’eris

is camaristas giain chene turmentu

gosa prus sana chi no giaint is meris

No sa malìtzia ‘e martirizu a lentu,

no sa morbosidadi torrend’ascu,

no su sentidu stròllicu in apentu

chi fait longa sa noti e is sonnus lascus,

no pusti de sa gana ànimas tristas:

ma unu spàssiu prus sulenu e mascu

Bantu s’amori de issas cameristas!

Gozzano (doppio)

CUMBIDU

I.

M’est cosa druci, scurighendi, a ingrinu,

sub’ ‘e is morìllius de is braxas istragas,

m’est cosa druci cumbidai is pagas

fèmmias chi m’anti scaringiau in camminu.

II.

Trasumanadas giai, chene pessonas,

si pesant totu… E issas prus tesanas,

e is cumpàngias cun isperas bonas

e is pitichedhas, puru, e is prus vanas:

mimas modistas tzèrbias cortesanas

che ‘e unu Decameròn abbistas conas….

Intra ‘e cincidhas e tràxida de is cipus

si pesant totu, truma sciarbolia…..

Amori no! No! Mai deu no ‘nd’achipu

amori beru in prantu o in alligria;

Mai m’at tocadu Amori in vida mia

debadas mi seu ofertu presu a cipus.

O no amadas chi amadu m’ais, a Issu

coru apu giau debbadas chene paga.

Amori no m’at fertu ‘e sa liaga

chi a is atrus mi fiat parsia druci afissu…..

A cali astrori seu stètiu promissu?

Profetu est suci d’erbas o s’arti maga?

III.

– De su bratzolu mazina fiat cudha,

ni brusceria at a balli, o bisadori!

Fintz’a sa losa unu coru de astrori

as a portai cun sìdiu chi rampudha’

pitzinnu tristu chi no as scìpiu nudha

ca bell’e nudha scit chi no sci’ Amori.

Una cun basu ‘e buca t’at a prendi,

sotendudì mancai su coru abbistu;

e cudh’una at a benni, fradi tristu,

fortzis s’enna at tocau po si fai intendi,

fortzi a palas giai t’est, a tui tochendi

giai ti cingit a cua de is comas, pristu…

Si stud’ a ogus de sorri che un’ istella

insà’ dognuna. E coru torra’ in frori

«Fradi tristu, chi nau t’at fàula Amori,

no ti niat fàula s’atra cosa bella!»

Sos Gosos del manoscritto della Biblioteca Comunale di Sinnai.Introduzione filologico linguistica

Sos Gosos del manoscritto della Biblioteca Comunale di Sinnai.

Introduzione filologico linguistica

in

GOZOS
Componimenti religiosi raccolti nel XVIII secolo
da Francesco Maria Marras.
Trascrizione critica e studi
gozosMAURIZIO VIRDIS
(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI)

Sarebbe errato pensare al genere compositivo-poetico e musicale dei
gòccius/gosos
soltanto come a qualcosa semplicemente di carattere tradizionale: qualcosa da salvare,
studiare e conservare come patrimonio demologico. Questi componimenti assumono anche un valore letterario, se per Letteratura non intendiamo soltanto la squisitezza del l’unico e del ‘soggettivo’. Se estendiamo il concetto e l’idea di letteratura a quello di una produzione che contempli una ricezione ampia e partecipata, che giochi, come nel me dioevo, sulla variazione più che non sull’invenzione, che sia generatrice di valore di (auto)riconoscimento comunitario sulla base di valori condivisi nel tempo, nondimeno rinnovabili: un’idea che, insomma, acquisisce la propria forma inserendosi in una pratica
di cui quest’ultima è parte primaria, allora – se tutto questo è – i nostri componimenti acquisiscono appieno un valore letterario. Non è forse un caso, anche se la cosa andrebbe meglio indagata, che la raccolta che qui si pubblica dati alla fine del secolo XVIII quando la Sardegna attraversa un momento di riflessione su di sé, sul proprio passato e sul patrimonio politico e culturale che la costituisce come soggetto storico nel concerto di una sua specificità culturale che reggerà poi l’azione politica degli ultimi anni del secolo e del triennio “rivoluzionario”. Contigua e anzi fondante di tutto questo è l’idea di una specificità linguistica e di un patrimonio di scrittura. Andranno pertanto studiate le forme base con cui i gòccius sono impostati e le varianti che di ogni forma si registrano. Igòccius  giocano infatti nell’impreziosimento di
una forma di per sé semplice.
I gòccius sono canti paraliturgici e devozionali. Il nome deriva dal catalano
goigs  [pronuncia:gočs, con C  palatale] a sua volta derivante dal latino GAUDIUM; in logudorese (7) questi canti hanno nome gosos  o gotzos
dal castigliano gosos derivante dalla medesima forma latina. I gòccius/gosos della cui esistenza abbiamo testimonianza nella penisola iberica già nel secolo XIV, furono introdotti in Sardegna dai Catalano-Aragonesi dopo la conquista
leggi

.