Archivi categoria: Bortaduras/traduzioni

Furriaduras Xmbre 2018 (D’Annunzio e Gozzano)

Sa próida in su pinnete

La pioggia nel pineto

Citu. Mein s’oru
‘e su sartu no intendu
paràulas chi naras
a mesu; ma intendu
paràulas schinnidas
chi narant istìdhius a scioru
de atesu.
Ascurta. Pròit
mein sa tramatza,
de is nuis spainadas:
proit
a cilla de atza,
proit asua ‘e su pinnetu
innoi in bisiöni,
in nuscu ‘e olioni,
t’abetu;
proi’ in sa tiria lugorosa
de àcua unu sciacu,
asua de tzinnìbiris cracus
tra bacas nuscosas;
stidhiat a faci ‘e sa fèmina
aresti,
proit, ma, là, ca imoi ‘nd’esti
spollinca
e sciustu, si dh’at totu
s’istiri.
Scinitzu a dhu biri:
geimai ti scaringias
e sa fàula t’incìngiat
chi a bortas
t’improsat, chi oi puru m’improsat.
O Ermione.
‘Ntendi? S’àcua arruendi
apitz’ ‘e s’erbùgiu
assolau
ch’est drinnendi sighia,
feri feri in s’aèri
cunfromma de is commas
scrallaxas o cracas.
Ascurta. Dhi torrant
sceda a su prantu
cixas medas in cantu,
chi prantu
no ispramat nemancu
cun disaùra,
ni ceu cinixinu.
E s’opinu
unu sonu, e sa murta
un’atru sonu tenit,
e su tznnìbiri atru puru:
trastis diversus
asuta de didus aira.
E imbertus
seus nosu in su bundu
‘e su litu
vida bivendi intupida;
e a cara subada
ch’istidhiat che próida,
a didus scroxas
s’afròdhiu – a frori
chi ses… – pitziori
chi bogas, istràngia,
o criadura terràngia,
de nòmini
Ermione.
Ascurta, ascurta, S’acòrdiu
de is cixas in s’àiri
a bellu a bellu
prus surdu
si torrat in prantu
chi crescit;
ma cantu a mèscia ‘nd’obrescit
in sorrogu
de ingudhei pesendi,
de s’ùmbida umbra aici atesu.
Prus surdu e prus lenu
si sciaga’ e si studat.
Sceti una nota
tremi’ ancora, e si studat,
torra si pesat, tremit, si studat.
Sa boxi ‘e su mari est citia.
S’intendit in totu sa frunda
grogotu
de próida de prata
chi mundat,
s’ìrrida chi variat
cunfroma a sa frunda,
prus o mancu craca.
Ascurta.
Sa filla de s’àiri
est muda; ma sa filla
‘e su ludu tesana,
s’arrana,
cantat in s’umbra prus funda,
bai e circa ‘e aundi, bai circa ‘e aundi!
E proit mein ‘s cillus tuus,
Ermione.
Proit apitzu ‘e is cillus tuus niedhus
gai chi paris prangendi
ma de sa gana; luxenti no
ma casi fata imbirdèssia,
paris de catza una brisca.
E totu sa vida in nosu est frisca
olorosa,
su coru in petus est pericoca
ìnnida, no a figumorisca.
E a su pinnete ti torras
amparu circhendi, callenti,
tra is mèndulas mias,
cerfas ma fogu pighendi,
in custa matana de prexu.
Non prus de tupa in tupa,
trobedhaus ‘moi ‘nci seus
(ca infora ‘nd’est proendi
e nosu in pinnete
po fintz’ a scinigu)
bai e circa innui, bai e circa tui!
Proit a faci ‘e tui, fèmina
aresti,
E sighit a proi,
ca imoi seus spollincus
e sciustus seus totus,
a istiri bogau,
de scinitzu; e, a dhu sciri,
scrillitas:
geimai ti scarìngias
e de fàula t’imprìngias
chi sempri
t’improsat, chi oi puru m’improsat,
o Ermione.
Ca, 20.12.2018 mVis*!Su seru trexentinu

Friscus ‘s fuedhus mius in su seru
ti siant che frùsiu chi ‘nci fait sa folla
de ghessa in manu ‘e su chi dh’arregolla’
mudu e stentosu in sa faina adasiadu
sua ‘e sa arta fèstina anniedhèndisi
contra su truncu impratiadu
cun s’arrama sua spolla
in ca sa luna est acùrtziu a sa lolla
in su’oru ‘e celu e parit siat sterrendi velu
abi su bisu nostru pasat
e parit chi ogna sartu giai s’intendat
de issa imbertu adenoti in su gelu
e de issa bufit sa paxi isperada
chene dha biri.
Labadu sias po sa cara tua ‘e prella,
o Seru, e po is ogus ùmbidus tuus mannus aundi si citit
s’àcua ‘e su celu!
Drucis ‘s fuedhus mius in su seru
ti siant cumenti muscendi est sa pròida
tèbida chi si còidat,
dispidìa lambrigosa de issu beranu,
in sa chessa e in s’urmu e in froris lidus
e in s’opinu cun nous de arrosa didus
chi giogant cun s’àiri chi si perdit,
e in su trigu chi no est brundu ancora
e birdi sperdit,
e in su fenu chi at già aguantau sa fraci
e s’iscolorat,
e in s’olia, sorris nostras olias
fendi che santas is costas sciarbolias
e scaringiosas.
Labadu sias po s’istiri tuu nuscosu,
o Seru, e po su cintzu chi ti cingit, che su sàlixi
su fenu a nuscu!
Deu t’ap’a nai a calis de urrei campus
su frumî amori tzerit, chi sa fonti
eterna in s’umbra antiga de is arrampus
fuedhat in su mistèriu sagru de is montis;
e t’ap’a nai po cali secretu
is montixus a is fundalis afronti
s’incrubint che is larus chi una nega
serrit, e poita de nai sa marolla
dhus fetzat bellus
adhia ‘e s’umana bolla
e in su mudori insoru sempri noellus
cufortadoris, gai chi parit
chi dogna seru s’ànima dhus potza’ amai
de istima forti.
Labadu sias pr’ ìnnida tua sa morti
o Seru, e po s’abetu chi in tui fait tochitai
is primus stedhus!

                       CUMBIDU

                                                  CUMBIDU

                                                                   I

M’est cosa druci, scurighendi, a ingrinu,
sub’ ‘e is morìllius de is braxas istragas,
m’est cosa druci cumbidai is pagas
fèmmias chi m’anti scaringiau in camminu.
II.
Trasumanadas giai, chene pessonas,
si pesant totu… E issas prus tesanas,
e is cumpàngias cun isperas bonas
e is pitichedhas, puru, e is prus vanas:
mimas modistas tzèrbias cortesanas
che ‘e unu Decameròn abbistas conas….

Intra ‘e cincidhas e tràxida de is cipus
si pesant totu, truma sciarbolia…..
Amori no! No! Mai deu no ‘nd’achipu
s’amori beru in prantu o in alligria;
Mai m’at tocadu Amori in vida mia
debadas mi seu ofertu presu a cipus.

O no amadas chi amadu m’ais, a Issu
coru apu giau debbadas chene paga.
Amori no m’at fertu ‘e sa liaga
chi a is atrus mi fiat parsia druci afissu…..
A cali astrori seu stètiu promissu?
Profetu est suci d’erbas o arti maga?
III.
– De su bratzolu mazina fiat cudha,
ni bruscerìa at a balli, o bisadori!
Fintz’a sa losa unu coru de astrori
as a portai cun sìdiu chi rampudha’,
pitzinnu tristu chi no as scìpiu nudha,
ca bell’e nudha scit chi no sci’ Amori.

Una cun basu ‘e buca t’at a prendi,
sotendudì mancai su coru abbistu;
e cudh’una at a benni, fradi tristu,
fortzis s’enna at tocau po si fai intendi,
fortzi a palas giai t’est, a tui tochendi
giai ti cingit a cua de is comas, pristu…

Si stud’ a ogus de sorri che un’ istella
insà’ dognuna. E coru torra’ in frori

«Fradi tristu, chi nau t’at fàula Amori,
no ti niat fàula s’atra cosa bella!»Bantu de is amoris de is camareras

Gozzano_2 (Amori ancillari)
Nsandus chi benit cun sa sceda sua
ciapai mi praxit sa tzeraca a esca
chi intra nos dus est secretària a cua

m’alluit s’arrisu ‘e chini ‘ndi scit bresca
sa buca frisca, abetu ‘ebbadas, s’ora,
e cudhu nuscu de istòria bocacesca…

Issa m’arreulat, si scabulli’, implora’,
sa meri a nomî scràma’ in sa marolla
«Ohi! ‘ta bregùngia! Pòvera Sennora!

Ohi! Pòvera Sennora!…» E si ‘nci ammolla’.Pubas de prexu ‘e Decàmeron d’eris
is camaristas giain chene turmentu
gosa prus sana chi no giaint is meris

No sa malìtzia ‘e martirizu a lentu,
no sa morbosidadi torrend’ascu,
no su sentidu stròllicu in apentu

chi fait longa sa noti e is sonnus lascus,
no pusti de sa gana ànimas tristas:
ma unu spàssiu prus sulenu e mascu

Bantu s’amori de issas cameristas!

Disamistade

‘Ta ‘nci faint custas ànimas
deinnanti a sa crèsia
custa genti divìdia
custa istòria suspesa
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
a medida de bratzu
a distàntzia de ofesa
chi a sa paxi si pensat
chi sa paxi si sfrixat
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
dus famìlias disarmadas de sànghi
s’arringherant arrèndias
e po totu su dolu de is atrus
est dolori smesau
 
Si cuntenta’ ‘e caxonis lixeris
sa gherra ‘e su coru
unu scràmiu de cani
strampadu de un’umbra passendi
 
si ‘nci satzat de crutzus ispirus
in s’arruga de domu
unu scòpiu de sànghi
un’ausèntzia apariciada a cenai.
 
E a ogna isparu de cassa a s’ingìriu
si dimandat fortuna.
 
‘Ta ‘nci faint custas fillas
fendi arranda e cusendi
custa mancia ‘e currutu
in renùnsia de amori
 
andé-a-oo 
andé-a-oo 
 
un’ispera chi est spèrdia
‘n mes’ ‘e issas estt cuada
bòfia de s’inìmigu
chi dha bolit torrada
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
e una pressi de manus
scullidas tochendindi atras manus
ca ‘nci at essi manera de bìviri
chen ‘e dolori
 
e unu curri de ogus mêin ogus
a scuberri ch’imbècias
esti sceti unu pasu ‘e su ‘entu
una fèngia smesada,
e a su chi ‘nci ammancat
dhoi at sa giustìtzia apentada.
 
Ca sa dismistadi
est contrària a sa ura ‘e nosatrus
custu tempus chi fuit
sparighendi ustinus e sorti.
 
‘Ta ‘nci faint custas ànimas
deinnanti a sa crèsia
custa genti divìdia
custa istòria suspesa.

Apitz’ ‘ e una lìtera no iscrita (E. Montale)

Eugenio Montale: Apitz’ ‘e una lìtera no iscrita  //  Su una lettera non scritta

Po unu formìngiu ‘e obrèscidas, po pagus
filus aba che a dillu
ferit su frocu ‘e sa vida e s’apodhant
in dis e annus, oi is grofinus a crobas
furriotant cun is fillus? ch’eu, oh, no intenda
nudha de tui, e mi fua de s’alluinu
de is cillus tuus. Giai dhoi at atru in terra.

No sciu a sparessi o torra a m’incarai;
trigat su fraili ammurau
de sa noti, giai s’allònghiat su seru,
sa pregaria est martùriu e no ancora
intr’ ‘e is roccas pesadas, a tui est lòmpia
de su mari s’ampulla. S’unda, bùdia,
si segat in sa punta, in Finisterre.

*

Per un formicolìo d’albe, per pochi
fili su cui s’impigli
il fiocco della vita e s’incollano
in ore e in anni, oggi i delfini a coppie
capriolano coi figli? Oh ch’io non oda
nulla di te, ch’io fugga  dal bagliore
dei tuoi cigli. Ben altro è sulla terra.
Sparir non so né riaffacciarmi; tarda
la fucina vermiglia
della notte, la sera si fa lunga,
la preghiera è supplizio e non ancora
tra le rocce che sorgono t’è giunta
la bottiglia dal mare. L’onda, vuota,
si rompe sulla punta, a Finisterre.
Da Eugenio Montale, L’opera in versi

Òmini ‘e su tempus miu

Ses ancora su de sa perda e de sa frunda,
òmî ‘e su tempus miu. Fias in sa carlinga
cun is alas intragnadas, is meridianas de morti
– t’apu biu – inintru su carru ‘e fogu, and’e is furcas,
a is rodas ‘e trumentu. T’apu biu: tui fias,
cun sa scièntzia tua precisa, cumbinta a su degollu,
chene amori, chene Cristu. As bociu ancora,
coment’e sempri, cumenti ant mortu a is babus, cumenti ant mortu
is pegus chi t’ant biu a primu.
E custu sànguni fragat che in sa dì
candu su fradi iat nau a s’atru fradi:
«Ajò a campagna». E cudh’arretumbu friu e tostu
fintz’a tui e’ arribau, intru ‘e sa giorronada tua.
Scaresceisì, o fillus, is nuis de sànguni
pesadas de sa terra. Scarescisì de is babbus:
is losas insoru in su cinixu aciuvant,
pillonis niedhus, su entu, su coru ‘ndi dhis tudant.
[Salvatore Quasimodo]

S’anguidha (di E. Montale)

Montale E.anguilla 3

S’anguidha, sa sirena
de is maris frius chi lassat su Bàlticu
po lompi a is maris nostrus,
a is foxis nostras, a is frùminis
chi ’nci artziat torra a fundu, asuta ’e s’unda
puriosa,
de arrampu a arrampu e pustis
de s’unu pilu a s’atru, afinigaus,
sempri aintru de prus, prus in su coru
de sa roca, colendi
tra is coras de ludrau, fintz’a una dì
chi una luxi, ghetendi de is castàngius,
’nd’alluit su frùscinu in acuas de lutzinas,
mein ’s foradas chi calant
de is sciùscius de Apenninu a sa Romagna ;
s’anguidha, àcia, fuetu,
frìcia de Amori in terra
chi is trocus nostrus sceti o is arritzolus
sicaus de is Pireneus torrant agoa
a paradisus po s’ingendramentu ;
s’ànima birdi chi circat
vida meingunis sceti
mùssiat s’ansura e ïs’afrigimentu,
sa cincidha chi narat
totu cumentza candu totu parit
chi s’incrabonit, càlamu tudau;
s’ìridi curtza, cròbina
de sa chi tenis incasciada a is cillus
e fais budhiri intrèga in mes’ ’e is fillus
de s’òmî, in ludu tuu imbertus, pois tui
no dha crei a t’essi sorri?

[Eugenio Montale. Furriau de Maurizio Virdis in Castédhu, su 22 de friaxu 2003]sirena 7

anguilla

Su Seru de sa dì ‘e festa

SU SERU DE SA DÌ ’E FESTA 

la sera del dì di festa
Druci e crara est sa noti e chene bentu,
e sèria asua ’e is teuladas e  e mein ’s ortus
pasat sa luna, e dë atesu apubat
sulena dogna monti. O donna mia,
giai dogn’àndala est muda, e mein is lollas
lena est luxendi sa làntzia de noti:
drumendi sesi, ca lèviu t’at reciu
su sonnu in logu ’e pàsiu; e no ti mùssiat
perunu annùgiu; e giai  no scis, ni pensas
canta lïaga in petus m’as abertu.
Dromendi ses; deu custu celu caru
a is ogus mius a saludai m’aceru,
e sa natura antiga poderosa,
chi m’a’ intregau a s’axiu. A tui s’isperu
negu, m’iat nau, fintzas su speru; e d’atru
is ogus  tuus no luxant si no est prantu.
Custa dì fut nodia: ’moi de is apentus
t’assèbias tui; e fortzis giai t’amentas
in bisu a cantus oi  ses praxa e cantus
praxus ti sunt: deu no, giai no, ch’ isperi,
in pensu tuu t’arribbu. E mi dimandu
cantu a bivi m’abarra’, e innoi deu in terra 
mi ghetu e tzèrriu in frènia. O dis de arrori
in cust’edadi noa! Ohi, ch’in sa via
intendu apròbiu s’assoladu cantu
de su maistu, adenoti torrendi,
pusti su spàssiu, a domu sua sciadada;
e forti mi si minimat su coru,
pensendi ca in su mundu totu passat,
e arrastu pagu lassa’. Acò si fuit
sa dì ’e sa festa, e a sa dì nodida
sa fitiana sighit, e su tempus
si leat ogna acontèsssia. Abi est su sonu
de cudha genti antiga? Aund’est su tzèrriu
de is mannus fentomaus, s’imperu mannu
de cudha Roma, e is armas, e sa moida
chi fiat andendi in terra e in s’Oceanu?
Totu est paxi e mudori, e tutu est pasu
su mundu, e d’issus prus nemu arrexonat.
In s’istadu miu primu, chi abetaus
sa festa cun disìgiu, e immoi apustis
ch’est finia, deu doloriu, billendi,
mi ’nd’abarrau crocau ; e a tard’ ’e noti
unu cantu chi atesu fia intendendi,
stesiendusì e morendi a pagu a pagu,
totu chepari mi serràt su coru.
                                 [Giaime Leopardi]
furriau in Sardu de Maurizio Virdis su 2 de gennaxu 2013

A sa luna

O luna gratzïosa, deu m’ammentu
ca, un’annu imoi est furriendi, in custa sedha
deu benia prenu ’e axiu a ti mirai
e tui ’nsandus pendias in cussu litzu,
cumenti oi puru, chi totu dhu scraris.
Ma anneulada e tremendi eu in su prantu
chi m’apillàt a cillus, a is ogus mius
sa cara tua apariat, chi trabballosa
mi fiat sa vida: e est, ni andòngiu mudat,
o luna mia nodia. Ma aici etotu
mi giuat s’arregodai, ramonendinci
s’era ’e su dolu. Ohi c’abberu est gradèssiu,
in giovinesa, candu longu tenit
tretu s’isperu, e crutzu sa memòria,
su s’ammmentai de is cosas sciadhias,
mancai in tristura, e sighendi in peleas.
[Giacomo Leopardi]leopardi 2

In fundu ‘e putzu de s’annùgiu miu ._. Charles d’Orléans (Ou puis parfont de ma merencolie)

In fundu ‘e putzu de s’annùgiu miu
s’àcua de speru chi no accabbu ’e tirai
sìdiu ’e Coffortu mi dha fai disigiai
sica mancai meda bortas dha biu.
Netta dh’agatu a bortas e in scrariu
mala e trulla torrendisidi a fai.
in fundu ‘e putzu de s’annugiu miu.

Mesturu in issa sa tinta ’e istudiu miu
candu ’nd’iscriu, ma po m’arrennegai
Fortuna benit su paperi a scorriai,
e fùliat totu, cun malincrinu biu,
‘n fundu ‘e su putzu de s’annugiu miu.
(Charles d’Orléans, furriau de morVìs)

_______________________________________
L’ORIGINALE
*
Ou puis parfont de ma merencolie
L´eaue d´Espoir que ne cesse de tirer
Soif de Confort la me fait desirer
Quoy que souvent je la treuve tarie
Necte la voy ung temps et esclercie
Et puis après troubler et empirer
Ou puis parfont de ma merencolie

D´elle trempe mon ancre d´estudie
Quant j´en escrips, mais pour mon cueur irer
Fortune vient mon pappier dessirer
Et tout gecte par sa grant felonnie
Ou puis parfont de ma merencolie

To the end

Leonard Cohen “Dance Me To the end of love
 

Portami all’estremo amor.

Portami in un vortice fino alla tua bellezza
con il tuo violino ardente e io possa trapassar,
dentro al vortice di danza, proprio ogni timor
*
sulla soglia dell’amor;
portami all’estremo amor.
*
Lascia ch’io in te veda quanto è vera la bellezza
quando nessun altro più oramai questo potrà.
Mostrami nel limite della mia comprensione:
*
sulla soglia dell’amor;
portami all’estremo amor.
*
Nella danza ininterrotta e con la tenerezza
portami ballando nella furia ai tuoi sponsali,
che al di qua noi siamo ormai e al di là del nostro amore:
*
sulla soglia dell’amor.
Portami all’estremo amor.
 *
Portami dai bimbi che ci chiedono di nascere;
nel tuo ballo io trapassi dietro il velo logorato
da quei baci già fra noi scambiati un tempo e ancor:
*
sulla soglia dell’amor.
Portami all’estremo amor.
*
Fino al limite d’amore tu conducimi or fremente
fino alla bellezza tua col tuo violino ardente
benché sia spezzato il filo, rassicurami il timor
 *
fino all’estremo amor.
Portami all’estremo amor.
*
Fino a che il timore sia per me la sicurezza.
che mi sfiori la tua mano sia essa  nuda od inguantata,
per ritrarmi adesso oltre la gioia ed il dolor:
*
fino all’estremo amor.
Danza al limite d’amor.

*
(libera traduzione di mVis, 14.02.2012)

________________________________________________

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic ‘til I’m gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We’re both of us beneath our love, we’re both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I’m gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of lov

Two translations

O Afrodite immortali in tronu bàrgiu,
trassera fill’ ‘e Zeus, ti seu preghendi,
no mi lessis, Sennora, stasia s’ànima 
‘e axìu mannu,
 
ma beni ainnoi, si attras bortas sa boxi
mia, intendendidha ’e attesu, ascurtada
dh’ ìasta, e fintza ’e sa domu ’e babbu tuu
a mei ses lòmpia,
 
pusti de ai giuntu su carru: chi allestru
is cruculeus ti portànt in sa terra
niedha, bolendi in pressi, de su celu
atressu s’àiri,
 
e allestru tui ses bènnia : e tui, biada,
scaringendi in sa cara tua immortali,
de mei bolias isciri itta suffria,
a tui scramiendi.
 
E ita bolia a accontessi in coru miu
ammachiau: «A chini potzu conchinai
and’ ’e s’amori tuu? Chin’ esti, o Saffo,
na’, chi t’innòriat?
 
Si si ’ndi fuit, in fattu tuu luegu
at essi; e si no bolit a tui in donu,
peus predha! e si no t’amat, t’at amai
mancai ammarolla»
 
Beni and’e mei ancora e sa congòscia
sòrvimi, e su disìgiu de su coru
tui cumprimidhu tottu: chi sias tui!
mi sias de giudu!
                           furriada de mVis, su 5 de friaxu de s’annu 2012
***
Issu mi parit assimbllai a  is diosus
e prus de custus puru, si si podit,
issu chi, sètziu in fàccia a tui, arreu
t’ascurta’ e mirat
e ti scarìngiat drucci, e mi ’ndi bogat,
a mei mischinu, ogna sentidu: impessi
chi t’appu biu, nudha, Lèsbia, mi sobrat.

 *

Sa lìngua sicca torrat, e dogna mermu
boga’ unu foghixedhu, e de su sonu
insoru etottu trinnant is origas,
notti mein ‘s ogus.
S’axu meda ti noxit, o Catullo,
po s’axu tui ti spèdhias e fais pagu,
su sfàinu, in su passadu, urreis at spèrdiu
e dicha ’e bidhas.
____
 Gaio Valerio Catullo, furriada in Sardu da mVis!*
su cincu de friaxu de su dumiladoxi

***

Gli Originali

 
Ποικιλόθρον᾽ ἀθανάτ᾽ Ἀφρόδιτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ὀνίαισι δάμνα,
πότνια θῦμον·
*
ἀλλὰ τύιδ᾽ ἔλθ᾽, αἴ ποτα κἀτέρωτα
τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἦλθες
*
ἄρμ᾽ ὐπασδεύξαισα· κάλοιδέ σ᾽ ἆγον
ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας
πύκνα δίννεντες πτέρ᾽ ἀπ᾽ ὠράνω αἴθε-
ρος διὰ μέσσω.
*
αἶψα δ᾽ ἐξίκοντο, σύ δ᾽, ὦ μάκαιρα,
μειδιαίσαισ᾽ ἀθανάτωι προσώπωι
ἤρε᾽, ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δηὖτε κάλημμι
*
κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλαι θύμωι. τίνα δηὖτε Πείθω
μαῖσ᾽ ἄγην ἐς σὰν φιλότατα, τίς σ᾽,
ὦ Ψάπφ᾽, ἀδίκησι;
*
καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾽, ἀλλὰ δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσε
ι κωὐκ ἐθέλοισα.
*
ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ᾽ αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.
(SAFFO)
*
Ille mi par esse deo videtur,
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit
dulce ridentem, misero quod omnis
eripit sensus mihi: nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
*
lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suopte
tintinant aures, gemina et teguntur
lumina nocte.
Otium, Catulle, tibi molestum est:
otio exsultas nimiumque gestis:
otium et reges prius et beatas
perdidit urbes.
 
(CATULLO)

In sa morti de su fradi Giuanni (furriadura dae Ugo Foscolo)

Fortzi una dì si no app’essi fuendi
sémpiri arreu, m’as a biri in corruttu
pròbiu sa losa tua, fradi, tzunchiendi
su mellus frori ’e is annus tuus arruttu.
 
Mamma de assola is dis suus allonghiendu
fuedha ’e mei cun tui mortu in murmuttu,
ma deu scréttidu a bosu is manus tendu
e scetti ’e attesu a domu mia deu muttu.
 
S’ustinu contra intendu e iss’axìu
chi pelea a sa vida tua t’est stéttiu
e pregu eu pàsiu cun tui mi siat spratziu.
 
Custu m’abarra’ ’e su chi mi fia créttiu.
Gentis stràngias, nessi is ossus torrai
tandu a su pettus tristu de mammai.

(furriada in Castedhu, su tres de mese ‘e idas 2011)

RVF 272

 

Si fuit sa vida e no si frimmat ora,
e sa morti est in fattu a apprettu mannu
e ïs cosas passadas e ïs de occannu  
mi fainti gherra commenti is benidoras,
 
   e s’arregodu e iss’abettu m’accora’,
’moi innoi ’moi innìa, chi abberu, ita dannu,
si de mei no tenessi dolu mannu,     
de custus pentzus mius gi’ia-d essi in fora.
 
    Mi torra’ innanti si gosu drucci mai         
primau su coru at tentu, e pusti ingunis
biu naïghendi is bentus scimbullaus;
 
    biu temporada in portu, cansada ormai
sa ghia ’e sa nai, truncà’ s’antenna e is funis
e is ogus bellus, chi mirau, studaus.
m!Vis*  Castedhu, su 26 de friaxu 2006

 

L’ORIGINALE

La vita fugge, et non s’arresta una hora,
et la morte vien dietro a gran giornate,
et le cose presenti et le passate
mi dànno guerra, et le future anchora;

e ‘l rimembrare et l’aspettar m’accora,
or quinci or quindi, sì che ‘n veritate,
se non ch’ì ò di me stesso pietate,
ì sarei già di questi penser’fòra.

Tornami avanti, s’alcun dolce mai
ebbe ‘l cor tristo; et poi da l’altra parte
veggio al mio navigar turbati i vènti;

veggio fortuna in porto, et stanco omai
il mio nocchier, et rotte arbore et sarte,
e i lumi bei che mirar soglio, spenti.