Archivio dell'autore: Maurizio Virdis

Furriaduras Xmbre 2018 (D’Annunzio e Gozzano)

Sa próida in su pinnete

La pioggia nel pineto

Citu. Mein s’oru
‘e su sartu no intendu
paràulas chi naras
a mesu; ma intendu
paràulas schinnidas
chi narant istìdhius a scioru
de atesu.
Ascurta. Pròit
mein sa tramatza,
de is nuis spainadas:
proit
a cilla de atza,
proit asua ‘e su pinnetu
innoi in bisiöni,
in nuscu ‘e olioni,
t’abetu;
proi’ in sa tiria lugorosa
de àcua unu sciacu,
asua de tzinnìbiris cracus
tra bacas nuscosas;
stidhiat a faci ‘e sa fèmina
aresti,
proit, ma, là, ca imoi ‘nd’esti
spollinca
e sciustu, si dh’at totu
s’istiri.
Scinitzu a dhu biri:
geimai ti scaringias
e sa fàula t’incìngiat
chi a bortas
t’improsat, chi oi puru m’improsat.
O Ermione.
‘Ntendi? S’àcua arruendi
apitz’ ‘e s’erbùgiu
assolau
ch’est drinnendi sighia,
feri feri in s’aèri
cunfromma de is commas
scrallaxas o cracas.
Ascurta. Dhi torrant
sceda a su prantu
cixas medas in cantu,
chi prantu
no ispramat nemancu
cun disaùra,
ni ceu cinixinu.
E s’opinu
unu sonu, e sa murta
un’atru sonu tenit,
e su tznnìbiri atru puru:
trastis diversus
asuta de didus aira.
E imbertus
seus nosu in su bundu
‘e su litu
vida bivendi intupida;
e a cara subada
ch’istidhiat che próida,
a didus scroxas
s’afròdhiu – a frori
chi ses… – pitziori
chi bogas, istràngia,
o criadura terràngia,
de nòmini
Ermione.
Ascurta, ascurta, S’acòrdiu
de is cixas in s’àiri
a bellu a bellu
prus surdu
si torrat in prantu
chi crescit;
ma cantu a mèscia ‘nd’obrescit
in sorrogu
de ingudhei pesendi,
de s’ùmbida umbra aici atesu.
Prus surdu e prus lenu
si sciaga’ e si studat.
Sceti una nota
tremi’ ancora, e si studat,
torra si pesat, tremit, si studat.
Sa boxi ‘e su mari est citia.
S’intendit in totu sa frunda
grogotu
de próida de prata
chi mundat,
s’ìrrida chi variat
cunfroma a sa frunda,
prus o mancu craca.
Ascurta.
Sa filla de s’àiri
est muda; ma sa filla
‘e su ludu tesana,
s’arrana,
cantat in s’umbra prus funda,
bai e circa ‘e aundi, bai circa ‘e aundi!
E proit mein ‘s cillus tuus,
Ermione.
Proit apitzu ‘e is cillus tuus niedhus
gai chi paris prangendi
ma de sa gana; luxenti no
ma casi fata imbirdèssia,
paris de catza una brisca.
E totu sa vida in nosu est frisca
olorosa,
su coru in petus est pericoca
ìnnida, no a figumorisca.
E a su pinnete ti torras
amparu circhendi, callenti,
tra is mèndulas mias,
cerfas ma fogu pighendi,
in custa matana de prexu.
Non prus de tupa in tupa,
trobedhaus ‘moi ‘nci seus
(ca infora ‘nd’est proendi
e nosu in pinnete
po fintz’ a scinigu)
bai e circa innui, bai e circa tui!
Proit a faci ‘e tui, fèmina
aresti,
E sighit a proi,
ca imoi seus spollincus
e sciustus seus totus,
a istiri bogau,
de scinitzu; e, a dhu sciri,
scrillitas:
geimai ti scarìngias
e de fàula t’imprìngias
chi sempri
t’improsat, chi oi puru m’improsat,
o Ermione.
Ca, 20.12.2018 mVis*!Su seru trexentinu

Friscus ‘s fuedhus mius in su seru
ti siant che frùsiu chi ‘nci fait sa folla
de ghessa in manu ‘e su chi dh’arregolla’
mudu e stentosu in sa faina adasiadu
sua ‘e sa arta fèstina anniedhèndisi
contra su truncu impratiadu
cun s’arrama sua spolla
in ca sa luna est acùrtziu a sa lolla
in su’oru ‘e celu e parit siat sterrendi velu
abi su bisu nostru pasat
e parit chi ogna sartu giai s’intendat
de issa imbertu adenoti in su gelu
e de issa bufit sa paxi isperada
chene dha biri.
Labadu sias po sa cara tua ‘e prella,
o Seru, e po is ogus ùmbidus tuus mannus aundi si citit
s’àcua ‘e su celu!
Drucis ‘s fuedhus mius in su seru
ti siant cumenti muscendi est sa pròida
tèbida chi si còidat,
dispidìa lambrigosa de issu beranu,
in sa chessa e in s’urmu e in froris lidus
e in s’opinu cun nous de arrosa didus
chi giogant cun s’àiri chi si perdit,
e in su trigu chi no est brundu ancora
e birdi sperdit,
e in su fenu chi at già aguantau sa fraci
e s’iscolorat,
e in s’olia, sorris nostras olias
fendi che santas is costas sciarbolias
e scaringiosas.
Labadu sias po s’istiri tuu nuscosu,
o Seru, e po su cintzu chi ti cingit, che su sàlixi
su fenu a nuscu!
Deu t’ap’a nai a calis de urrei campus
su frumî amori tzerit, chi sa fonti
eterna in s’umbra antiga de is arrampus
fuedhat in su mistèriu sagru de is montis;
e t’ap’a nai po cali secretu
is montixus a is fundalis afronti
s’incrubint che is larus chi una nega
serrit, e poita de nai sa marolla
dhus fetzat bellus
adhia ‘e s’umana bolla
e in su mudori insoru sempri noellus
cufortadoris, gai chi parit
chi dogna seru s’ànima dhus potza’ amai
de istima forti.
Labadu sias pr’ ìnnida tua sa morti
o Seru, e po s’abetu chi in tui fait tochitai
is primus stedhus!

                       CUMBIDU

                                                  CUMBIDU

                                                                   I

M’est cosa druci, scurighendi, a ingrinu,
sub’ ‘e is morìllius de is braxas istragas,
m’est cosa druci cumbidai is pagas
fèmmias chi m’anti scaringiau in camminu.
II.
Trasumanadas giai, chene pessonas,
si pesant totu… E issas prus tesanas,
e is cumpàngias cun isperas bonas
e is pitichedhas, puru, e is prus vanas:
mimas modistas tzèrbias cortesanas
che ‘e unu Decameròn abbistas conas….

Intra ‘e cincidhas e tràxida de is cipus
si pesant totu, truma sciarbolia…..
Amori no! No! Mai deu no ‘nd’achipu
s’amori beru in prantu o in alligria;
Mai m’at tocadu Amori in vida mia
debadas mi seu ofertu presu a cipus.

O no amadas chi amadu m’ais, a Issu
coru apu giau debbadas chene paga.
Amori no m’at fertu ‘e sa liaga
chi a is atrus mi fiat parsia druci afissu…..
A cali astrori seu stètiu promissu?
Profetu est suci d’erbas o arti maga?
III.
– De su bratzolu mazina fiat cudha,
ni bruscerìa at a balli, o bisadori!
Fintz’a sa losa unu coru de astrori
as a portai cun sìdiu chi rampudha’,
pitzinnu tristu chi no as scìpiu nudha,
ca bell’e nudha scit chi no sci’ Amori.

Una cun basu ‘e buca t’at a prendi,
sotendudì mancai su coru abbistu;
e cudh’una at a benni, fradi tristu,
fortzis s’enna at tocau po si fai intendi,
fortzi a palas giai t’est, a tui tochendi
giai ti cingit a cua de is comas, pristu…

Si stud’ a ogus de sorri che un’ istella
insà’ dognuna. E coru torra’ in frori

«Fradi tristu, chi nau t’at fàula Amori,
no ti niat fàula s’atra cosa bella!»Bantu de is amoris de is camareras

Gozzano_2 (Amori ancillari)
Nsandus chi benit cun sa sceda sua
ciapai mi praxit sa tzeraca a esca
chi intra nos dus est secretària a cua

m’alluit s’arrisu ‘e chini ‘ndi scit bresca
sa buca frisca, abetu ‘ebbadas, s’ora,
e cudhu nuscu de istòria bocacesca…

Issa m’arreulat, si scabulli’, implora’,
sa meri a nomî scràma’ in sa marolla
«Ohi! ‘ta bregùngia! Pòvera Sennora!

Ohi! Pòvera Sennora!…» E si ‘nci ammolla’.Pubas de prexu ‘e Decàmeron d’eris
is camaristas giain chene turmentu
gosa prus sana chi no giaint is meris

No sa malìtzia ‘e martirizu a lentu,
no sa morbosidadi torrend’ascu,
no su sentidu stròllicu in apentu

chi fait longa sa noti e is sonnus lascus,
no pusti de sa gana ànimas tristas:
ma unu spàssiu prus sulenu e mascu

Bantu s’amori de issas cameristas!

Il definito (Unheimlich)

Schivo a volte mi fu l’aspro dirupo 
e quell’abisso in cui una breve parte
quest’intima emozione vi descrive.
Ma passando distratto incondensati
spazi per forza d’essa, ed insistiti
brusii e insostenibile tormento
al sentir mi son sfinge, ove a momenti
s’infrange la paura. E se la luna
pallida mira il mio costretto, io quello
estenuato lucore al mio svanir
vo attribuendo. E ribadisco il tempo,
ché l’angustia perenne è pur assenza
e vita: e il suo sfuggir. Così fra tanta
brevità s’inarca il voler mio:
e il riaffiorar m’è amaro a questa terra.
*
[mVis*! – Cagliari, 1 novembre 2018]

 

Disamistade

‘Ta ‘nci faint custas ànimas
deinnanti a sa crèsia
custa genti divìdia
custa istòria suspesa
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
a medida de bratzu
a distàntzia de ofesa
chi a sa paxi si pensat
chi sa paxi si sfrixat
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
dus famìlias disarmadas de sànghi
s’arringherant arrèndias
e po totu su dolu de is atrus
est dolori smesau
 
Si cuntenta’ ‘e caxonis lixeris
sa gherra ‘e su coru
unu scràmiu de cani
strampadu de un’umbra passendi
 
si ‘nci satzat de crutzus ispirus
in s’arruga de domu
unu scòpiu de sànghi
un’ausèntzia apariciada a cenai.
 
E a ogna isparu de cassa a s’ingìriu
si dimandat fortuna.
 
‘Ta ‘nci faint custas fillas
fendi arranda e cusendi
custa mancia ‘e currutu
in renùnsia de amori
 
andé-a-oo 
andé-a-oo 
 
un’ispera chi est spèrdia
‘n mes’ ‘e issas estt cuada
bòfia de s’inìmigu
chi dha bolit torrada
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
e una pressi de manus
scullidas tochendindi atras manus
ca ‘nci at essi manera de bìviri
chen ‘e dolori
 
e unu curri de ogus mêin ogus
a scuberri ch’imbècias
esti sceti unu pasu ‘e su ‘entu
una fèngia smesada,
e a su chi ‘nci ammancat
dhoi at sa giustìtzia apentada.
 
Ca sa dismistadi
est contrària a sa ura ‘e nosatrus
custu tempus chi fuit
sparighendi ustinus e sorti.
 
‘Ta ‘nci faint custas ànimas
deinnanti a sa crèsia
custa genti divìdia
custa istòria suspesa.

Luna sarda

Solu sa luna,
inoke, érema sorre…..
[antono mura]

Magia floreale di Sant’Efisio

 

Sa ramadura

Scrivere il tempo ai confini del mare. La scrittura in sardo di Giulio Angioni

Angioni-Guasila.Fra_mare_e_Tempo_9

Nella sua vasta produzione, tanto scientifica quanto letteraria, Giulio Angioni ci ha lasciato due gioielli, forse meno conosciuti, in lingua sarda (pubblicati con traduzione italiana a fronte): Tempus, CUEC 2012 e Oremari, Il Maestrale 2013. Due composizioni poetiche, due poemetti, dal metro irregolare, ma dalle cadenze ritmico-metriche forti e ben dosate; dal registro linguistico proprio della parlata comune, non elevata, che giunge per gradi a sublimità concettuale.

Tempus

Tempus è un poemetto a mo’ di monologo interiore; è una scrittura sinfonica a più voci nelle quali si dissemina l’io poetico, che va a condensandosi maggiormente nella voce del vecchio e del bambino che man mano diventa giovinetto e adulto: i due estremi del tempo, più una voce meta-discorsiva quasi fuoricampo, che però non sfugge al sospetto che sia la voce di una delle figure del discorso poetico del testo, che parla da momenti diversi e sintetizzanti. Il poemetto-monologo ha insomma l’andamento di un flusso di coscienza ininterrotto, senza un’apparente linea sintattico discorsiva progettata, ma è come un aggrovigliarsi di ricordi e di considerazioni che ne nascono quasi casualmente, di riflessioni sull’esistere e sull’esistenza; sull’acquisizione cognitiva ed emotiva sul mondo / del mondo. Il tutto nello scorrere della vita: di una vita né eroica, né dedita, in sé e per sé, al ripiegarsi e al soffermarsi sul mondo con dichiarata e voluta intenzione di interpretarlo. Ma l’acquisizione invece di un sapere che quasi si forma da se stesso per il procedere di un’esistenza che sovrasta: quasi uno scrammento, si direbbe in Sardo; un acquisire cioè mano mano consapevolezza dall’esperienza. Uno sguardo antropologico, insomma è il regista di questa scrittura poetico-testuale. Uno sguardo appercettivo verso cui l’esperienza, tanto propria personale quanto collettiva, va a confluire. Nessuno parla in prima persona, v’è semmai la coralità comunitaria di villaggio, entro la quale non si comprende se il vecchio è il nonno del bambino o quello stesso bambino invecchiato. Magistrale maniera di plasmare la materia narrativa e i suoi personaggi: per dire il tempo che, pur nel suo perpetuo movimento, lascia le cose come stanno, in uno scorrere immobile e immutabile. È il tempo visto a partire dalla sua fine quello che si percepisce a lettura conclusa del poemetto. Ma questa conclusione viene costruita mattone dopo mattone nel trascorrere dell’esistenza, a cominciare dall’infanzia da cui e in cui man mano il sentimento del tempo viene a costruirsi. Questo itinerario si conclude, dicevamo, in una appercezione che si pone sul bordo del testo in maniera potremmo dire a-temporale, che pensa e giudica in maniera sintetica.

Il tempo comincia a costruirsi concettualmente a partire dalla acquisizione e interiorizzazione della morte: quella dell’uccellino implume caduto dal nido, che il bimbo ha avuto avuto in dono dal padre:

Tres dis idd’est durau
prima ‘e sa prima morti in vida

Gli è durato tre giorni, sua poi, la sua prima morte in vita sua

e issu mein su frius e su scuriu
che su pilloni arrutu de su niu
e lui al freddo e al buio,implume lì sperduto giù dal nido.

immagine che ritorna poi nel nonno infreddolito allo scuro, al lavoro, paziente come i suo buoi:

Il tempo si impara col crescere e nella assunzione della responsabilità:

Spaciaus is giogus tuus
giogaus a totu di’.
No si dromit su tempus,
tempus de fai cosa,
est tempus de serbi’.
Pesa e baghilladì.
Finiti I giochi tuoi
giocati a giorno intero.
[Non dorme il tempo]
Tempo di far qualcosa,
tempo di servire,
su, datti da fare

Il bambino scopre la luna, come Ciaula, e ne resta fra affascinato e intimorito (Ànima bia ses o ànima morta): e in questo timor panico lo ‘soccorre’ la nonna consolatrice, la quale:

Intrendu a bellu’a bellu
meins pensamentus suus,
giassu strintu, ca ddu timìat tropu
su essi solu in su scuriu
de is intragnas suas,
de is cosas ch’indi essint
de intru nosu etotu in su scuriu,
e candu seus timendu
est ca seus apubendu
cosa chi fortzis est sa beridadi.
Entrando piano piano
dentro i pensieri suoi,
passaggio stretto, lui temeva troppo
così tutto solo
nel buio delle cose che ci vengono
da dentro di noi stessi,
e se abbiamo paura, già si sa,
è perché stiamo intravedendo
qualcosache è forse la verità

Il timore non è dovuto tanto al buio in se stesso, né all’algido astro lunare, ma a un quasi petrarchiano “tal paura ò di ritrovarmi solo”: un essere solo con se stesso, in compagnia solo dei propri pensieri e della propria angoscia, che il buio e l’astro ancestralmente rivelano, per scoprire il sé nell’angoscia, il sé come angoscia; ed è in tali momenti che si apubat la verità, dove apubare, più che ‘intravedere’, come pure è tradotto, è l’incontro di un/del fantasma, il fantasma di sé che fuoriesce dalle proprie intragnas [non tradotto perché difficile a tradursi], cioè l’interiorità più riposta e inquietante, entro cui si penetra attraverso unu giassu strintu, un àdito stretto e difficile, dove solo la nonna, anima e istanza femminile consolatrice, riesce a insinuarsi: lei, anziana, metonimica esperta del tempo; istanza salvifica che montalianamente ricompone l’inquietudine, l’unheimlichkeit che ella non può certo scancellare, ma che consegnerà al giuoco del futuro, facendone un rovello, un’esca al senso.

Ma se l’avesse saputo, lui, che il buio ricopre soltanto metà della terra, forse si sarebbe dimezzata la paura. Solo che il sapere razionale non scaccia la paura, e se pure c’è l’angelo di Dio che sei il mio custode, c’è pur tuttavia anche il demonio, Coixedda; perché poi lì, si sa in paese, anni prima, di notte, Cramellu Etzi aveva ucciso la moglie in un raptus di follia. Ora panica, lunare, non diurna: che si protrae nel tempo sospendendolo e reiterandolo.

E il poemetto-flusso-racconto memoriale si srotola ponendo in campo aneddoti privati e intimi insieme con quelli storici e pubblici, come le due grandi guerre del Novecento, i reduci che tornano, il dopoguerra, le baruffe fra Monarchia e Repubblica che dividono anche all’interno del nucleo familiare, secondo prospettive che, prima ancora che politiche o ideologiche, sono soggettive, caratteriali ed emozionali. E poi v’è l’adolescente che apprende incredulo la sessualità come germe e motore della rigenerazione e rifiuta tale scoperta, facendo a botte col compagno più smaliziato che gli ha dato una tale notizia: perchè questa rivelazione distrugge il mistero profondo della nascita e della morte: degli estremi del tempo, che non sono fatti meccanicistici o deterministi. Il tempo perde la sua linearità, nell’esperienza rivisitata, e si fa circolare o sinusoidale. Il ragazzo, partito in Continente a studiare, con le sue scarpe nuove, ora ritorna a casa, e rivedendosi giovane, al freddo, appare agli occhi dei nuovi giovani, tutti supermarket e cellulare all’orecchio ‘per non esser soli’, unu piciocheddu antigu, quasi nuragico.

Il tempo è l’accadere, il succeder delle cose: perché, infatti, solo de su chi no sussedit ti depis ispantai, come dice Pramèriu, il cacciatore che va a caccia grossa, al ragazzetto che gli va dietro. Se nulla ti accade, non sei: perché sei fuori dal tempo degli accadimenti e dalle occasioni della vita: senza esistenza né senso.

Ma il tempo pure si rovescia, cosicché i temuti mediorientali del passato, temuti per le loro scorrerie, ora sono gli immigrati che cercano scampo alla loro tragica condizione, e allevano una pecora, di nascosto, nel cortiletto retrostante. Diverse situazioni, queste, di un medesimo flusso demografico, storico e antropologico. Il tempo fa e disfa e torna a rifare; è strambo il tempo: esso cambia per rimanere sempre se stesso: cresce sempre l’erba, e cresce sempre la melagrana, e bela sempre la pecora nel cortiletto didietro, anche se ora l’allevano i nuovi immigrati.

In questo eterno riproporsi, le angosce, gli incubi e i fantasmi dell’infanzia si trasformano, ma con immutata valenza, nelle ossessioni dell’età canuta; e il vecchio, il bimbo diventato ormai vecchio, va dietro il sonno, e lo invoca, in un anticipata soterica ricerca di morte. Sì, questo vecchio che vende pazienza tutto l’anno, al di là del tempo, e sa che sa stima est a malaolla, così come l’amore, e bisogna crederci con certezza, come è cosa certa che l’uva passa migliore sia quella di tzia Pepina Conca ‘e Sporta. Questo vecchio che ha imparato che perdonarsi è più faticoso del fare e dell’aver fatto, perché il tempo è soprattutto render(si) conto di tante fatiche. Ed egli, questo nostro vecchio, al brindisi che viene festeggiato per il suo pensionamento con “de immoi innantis su tempus est a cumandu tuu”, non può che rispondere “e balla bona!” [e come no, accidenti…?], perché è il tempo che governa lui, ormai. E a lui chiede quale tempo sia stato il suo.

E ancora gli ritornano le immagini d’un tempo: la luna appesa al cielo di Intramontis come un gabbiano contro il vento; la farfalla che, da lui liberata dalle grinfie del ragno, se ne vola via, mentre lui deve stare attento a non cadere nello sprofondo di Intramontis; e quel ragno è ancora lì, in agguato, sempre, là dove c’è il nulla, il tutto, il sempre e il mai. Lo sprofondo di Intramontis, quello che dava in gioventù le vertigini e generava terrore, ora è diventato l’immagine del tempo, è il tempo stesso: è il gorgo da cui affiorano i ricordi e le ossessioni.

Ma ecco, infine:

Su soli calendinci in sa costera
alluit is cuaddus de su prùinu
pesaus palas a soli
de unu tallu ‘e brebeis cun su pastori
avatu in fuoristrada giapponesu.
E totu custu prexu,
custu prexu fadendu
ddi parit in perìgulu
tzerriendi agitòriu.
Il sole che tramonta dietro la collina
accende grandi nuvole di polvere
levate spalle al sole
da quel gregge di pecore, e il pastore
dietro in un fuoristrada giapponese.
E tutto questo arnese
col suo darsi da fare
gli sembra già in pericolo
 gridando aiuti

Chi è che sta nel dubbio temendo il pericolo? Il pastore? La voce narrante? Le due istanze paiono sovrapporsi. L’antropologo fa suo il timore, caricandosene, che nasce dall’osservazione di un mutare continuo.

Ma: tutto cambia // nulla cambia: ca est totu trumbullau che bisu de cani bisendu fragus de cassa manna [“è che tutto è imbrogliato come i sogni del cane che sogna dopo pranzo sogni di caccia grossa”]; questo biascica, sovrappensiero, fra sé e sé, il vecchio alla sua vecchia che gli dice che su tempus at a essere maistru; e a lei avrebbe voluto rispondere bai e circa e ita cosa [va a sapere che cosa]. Tutto, per il vecchio, è una trafila camaleontica che lascia interdetti senza risposta, e di cui non si trova il bandolo, in un dubbioso pericolo: quello dell’antropologo che sa ma non conosce se e quanto il tempo muti, e muti le cose. O se queste restino, malgrado le apparenze, immutate e ferme, sempre uguali a se stesse in barba al tempo.

Thou hast nor youth nor age,

But, as it were, an after-dinner’s sleep,

Dreaming on both.

[Shakespeare, Mesure for mesure, III, 1]

dice Shakespeare citato in exergo al poemetto.

Meditazione dell’antropologo intorno a quel senso comune che pure condivide.

Fra il non essere più e il non essere ancora, in quest’essere sospesi fra ricordi e indizi di dimensioni sconosciute e da decifrare, si può solo gridare, invocare, aiuto. Come tutti continuamente facciamo in quel singolare interludio, compreso fra il nascere e il morire, entro il quale cerchiamo un appiglio fermo cui aggrapparci. In questa parentesi frapposta entro il tempo, che nient’altro è di fatto se non un tale ricercare.

Questo è il sigillo che Giulio appone alla sua emotiva e al pari meditata, poetica visione del tempo: quello che s’è accavallato al suo stesso esser vissuto.

Oremari

Angioni GiulioIn Oremari il tempo ancora fa parte della tematica poetica. Tuttavia la prospettiva qui si dilata, propagandosi in una meditazione a più largo raggio, anche questa volta sotto la forma di un flusso di coscienza, che, quasi impercettibilmente, e con maestria testuale, partendo da una parola ingenua va a raggiungere la ponderazione più raffinata sullo stato delle cose, della Sardegna e del mondo, sulla geografia, sulla storia e sull’esistenza, sub specie anthropologica.

Orbene, Oremari significa riva, riva del mare; ma v’è qualcosa che sfugge alla frettolosa traduzione italiana: giacché oremari è óru de mari, e óru significa orlo, bordo, confine, limite: è la linea che separa due dimensioni che vengono a incontrarsi senza fondersi.

Ed è a partire da questo significato che il poemetto angioniano sviluppa la sua elaborazione concettuale. In Oremari il mare si fa metafora onnicomprensiva, termine di paragone, strumento epistemologico, metafora antitetica e allo stesso tempo tètica. La voce narrante-pensante-considerante, quella che dice quest’altro poemetto angioniano si colloca in s’oru, sulla battigia, sull’orlo, sul confine che separa, ma dove pure si incontrano terra e mare. Da lì, dae s’oru, questa voce parla, dice, medita: è la voce di un uomo, pastore, capraro ben radicato sulla terra e diffidente del mare: l’archetipo della sardità. Il mare per lui è altro, l’alterità assoluta per chi, come lui, sulla terra ha i piedi ben piantati: in questa vive, di questa vive.

Su mari: deu seu innoi, issu est inni’.
Strobbu no si fadeus
Il mare: io sto qui, lui sta lì
non ci diamo fastidio

Il mare è innanzitutto uno spreco, uno spreco d’acqua in una terra che poca d’acqua (piovana) ne riceve: non serve il mare, è inutile data la sua smisuratezza; al massimo esso tiene compagnia con la sua risacca, meglio che contare le pecore: per un pastore, dunque, il mare è tutt’al più un stravaganza.

Ma il mare pure c’è, sta lì, non lo si può ignorare: specie un sardo, che dal mare è cinto. Rapporto strano e particolare – e da sempre, si sa – quello fra i sardi e il mare. Il mare conchiude e dovrebbe definire: fa l’isola: su mari po giogu si pigat in giru orus orus. Cosa però chi no si bit a ogu, est figura chi si pintat in paperi: s’ìsula de Sardigna, su mari po confinis. Il mare ti limita e ti soffoca, con i suoi confini acquorei. E tuttavia l’isola è un universo: dalla cima del monte si vede tanta terra quanto e forse più di quanto non si veda e percepisca il mare. Il mare è la metafora di tutto quanto è inaffidabile e informe, e con cui bisogna fare i conti: ma da questo informe si traggono i segni e la forma.

Il pensiero dell’io elucubrante viene a stabilire un paragone e il mare diventa specchio della terra e dell’intero mondo; un paragone che nella dimensione del testo intero si fa istanza metaforica:

A mei de innoi in susu
su mari ammostrat craru
cantu su mundu mudat,
sendi sempr’issu a tempus i a logu,
e fait e no fait a si fidai
Il mare, a me, da queste alture
in lungo e in largo mostra sempre chiaro
che tanto il mondo muta
quando rimane uguale a tempo e a luogo
sicché ti fidi e non ti puoi fidare

Il mare muta dunque: esso trasforma il mondo ma muta pure se stesso e in se stesso nel suo valore e nella sua istanza antropologica. Il mare un tempo era dai Sardi eluso e rifuggito, cosicché le coste rimanevano abbandonate per timore delle scorrerie saracene; ma oggi? quel saraceno, già temuto, oggi arriva cancarau, fradicio e malconcio, come lo sono gli immigrati; oppure esce dal suo jet privato. Riempito di turisti è ora il mare: insensati che tzurpu in festa totu agiogatzau; s’oru ‘e mari unu niu de frommigas: biddas nobas e dòmus de gatò: case di pan di zucchero ora vi sono laddove prima le capre pascevano corbezzoli; tutto è all’inverso, tutto s’è rivoltato. E il turista gira vagabondo, e più è annerito, abbronzato, più si vanta: le capre hanno almeno il capraro che le governa; l’avessero saputo i nonni…! Venduto è il sole, comprato il mare. L’aria di casa, sulle colline, è peraltro meglio di quella del mare; e poi, questa gente che sciama al mare, un tempo al mare ci si poteva semmai fare uno stazzo, le case d’oggi al mare sono instabili, precarie e provvisorie, vanno giù come castelli di sabbia, sono di gatò appunto, di marzapane. Il turismo poi genera servilismo, trasforma i nativi in camerieri bestius che arrundilis, cerimoniosi e affettati, in attesa delle mance.

Tutto muta; ed anche i significati delle parole paiono invertirsi e risemantizzarsi: Ór(u).’e.mari; òra de mari/ òru de mari. Il mare è dunque instabile sin nel significato del nome che lo designa, polisemico, inaffidabile, è ciò di cui l’uomo sardo più tradizionale continua a diffidare; ciò di cui non trova senso. E questa domanda di senso il Sardo la proietta inversamente sul mare.

In mare c’è il complementare di ciò che c’è sulla terra: lepri di mare, cani, gatti, erba, serpenti, lumache, buoi marini e forse pure capre; e pure uomini e donne marini, come i tritoni o le sirene. Ma preferisco le capre, dice la voce che parla: le creature di mare, luogo senza chiesa o cappella, sono infide. Meglio gli uccelli, gabbiani o fenicotteri, che volano in alto liberi, e conoscono gente e tornano al nido fra i loro simili come in famiglia, dalla sposa dai figli.

Il mare non produce pane per gli uomini, né erba per le capre. Si può e anzi si deve invece vantare la terra e con essa il grano che produce: il vecchio nonno si è salvato, nel naufragio bellico, grazie al pane che portava nello zaino, e alla legna montana, di cui era fatta la tavola épave, cui stava aggrappato, immerso nell’acqua del mare, in mezzo alla battaglia. Anche la guerra è peggiore in mare. Perché il mare è traditore, ben più della terra che neanch’essa poi è sempre sicura.

Nel mare ci devi nascere e crescere, altrimenti no tenit mesura su mari, sentidu o bisura, casi mancu no fessit in su mundu pro cantu est mannu e profundu. Ognuno comunque col mare deve farci i conti, benché no sempri ddi torrant a pari [benché non sempre questi conti tornino]: il rovescio c’è, sta lì: non lo si può elidere, né eludere, né tanto meno abolire; l’alterità ci condiziona, ed è difficile far tornare i conti, confrontarvisi sensatamente. E dunque la sardità si deve definire, come poi tutti alla fin fine dobbiamo fare, confrontandoci con l’altro da sé; questo altro che per la sardità è il mare che la circonda, che la definisce geograficamente; e che, a partire da questa definizione geografica, con tutto ciò che ha comportato di storicità e di antropologia passata e recente, a partire da qui bisogna faticosamente imparare a far sortire un senso, a far quadrare quei conti che è difficile far tornare. A dare un senso al mare, appunto.

Il mare dà comunque da pensare, suggerisce tante cose, genera la metafora stessa di sé: pensare, ma stando fermi sulla terraferma, po prexeri! Guardandolo il mare, le nostre vite sembrano onde del mare che si gettano sulla riva, ma il mare continua il suo moto, come l’incessante moto della storia e dell’antropologia che ne deriva, e che essa produce: con onde sempre diverse, nel tempo senza tempo e senza luogo; e la nave che ci passa davanti è un paese navigante a illargu de sa facci de sa terra: in sa facci ‘e su mari, facci manna, ma pèrdia o mai tenta una facci, su mari, cosa sua. Il mare verga segni come su un foglio, che significano però bai e circa ita [va a sapere tu che cosa]. Splendido paragone-metafora angioniana questa. Perché le certezze del pastore terragno e radicato, archetipo qui dell’uomo sardo e della sardità stessa, sono fatte traballare dal mare, dall’oscillare incerto ed ondeggiante della vita, dell’esistenza, della storia.

Il mare fa e disfa schiumando rabbia, cancella le orme sulla sabbia e poi s’acqueta, mischiando il prima e il poi; perché, così come in terra, ed altrettanto in cielo e in mare, nudda, leopardianamente, lassat arrastu, e custu fait pensai: fa pensare come tutto al mondo passa, e quasi orma non lascia.

E già, certo, la sa lunga il mare, alla fin fine: infatti esso dice la sua, che peraltro pure noi riguarda, perché siamo noi che conferiamo e dobbiamo conferire una bisura al mare; siamo noi che diamo senso al mondo, alla storia e al tempo, così come anche al mare. Il mare è misura delle cose perché serba separati il bene e il male, il vero e il falso. Il mare, da alterità che era, e da cui bisogna star lontani (io sto qui, esso è lì, non ci diamo fastidio) diventa così, nella meditazione dell’io che qui parla, condizione totalizzante esistenziale e storica, innescata dall’attività di confronto e di creazione metaforica: il mare, quell’altra cosa lì, dà da pensare: è lo specchio di un esistere che cerca se stesso. No, non si può dire “io sto qui tu stai lì senza che ci diamo vicendevole fastidio’.

Sarà forse a causa del mare, medita ancora la voce che qui va a raggiungere la semiosi sottostante del testo e la afferra con essa congiungendosi, sarà per questo che i tempi e la storia ci sono trascorsi sotto il naso senza che neppure ce ne accorgessimo? presi come sempre siamo stati, a cercare una definizione di noi, a cercarla nel mare, mein is orus de su mari, e non dentro di noi: per condizione intrinseca di insularità, anzi di isolanità. Per essere sempre stati condizionati da questo parametro geografico, da questo statuto esistenziale, da questa sorte: perché la condizione insulare ci ha alienato ogni altra considerazione, oscurandoci la storia.

E tuttavia, anche solo a sentirne parlare o standone lontano, anche a me, dice la voce poetica che si fa ora voce della sardità, anche a me, mi si voglia credere, dice, mancherebbe il mare. Il mare è lì, e noi non stiamo qui: ci siamo in mezzo, dentro. E se così non fosse chi/che cosa saremmo? Quale significato avremmo?

Boh…! Bai e circa tui, Giulio. Già si torraus a biri in s’oru ‘ e mari.

Apitz’ ‘ e una lìtera no iscrita (E. Montale)

Eugenio Montale: Apitz’ ‘e una lìtera no iscrita  //  Su una lettera non scritta

Po unu formìngiu ‘e obrèscidas, po pagus
filus aba che a dillu
ferit su frocu ‘e sa vida e s’apodhant
in dis e annus, oi is grofinus a crobas
furriotant cun is fillus? ch’eu, oh, no intenda
nudha de tui, e mi fua de s’alluinu
de is cillus tuus. Giai dhoi at atru in terra.

No sciu a sparessi o torra a m’incarai;
trigat su fraili ammurau
de sa noti, giai s’allònghiat su seru,
sa pregaria est martùriu e no ancora
intr’ ‘e is roccas pesadas, a tui est lòmpia
de su mari s’ampulla. S’unda, bùdia,
si segat in sa punta, in Finisterre.

*

Per un formicolìo d’albe, per pochi
fili su cui s’impigli
il fiocco della vita e s’incollano
in ore e in anni, oggi i delfini a coppie
capriolano coi figli? Oh ch’io non oda
nulla di te, ch’io fugga  dal bagliore
dei tuoi cigli. Ben altro è sulla terra.
Sparir non so né riaffacciarmi; tarda
la fucina vermiglia
della notte, la sera si fa lunga,
la preghiera è supplizio e non ancora
tra le rocce che sorgono t’è giunta
la bottiglia dal mare. L’onda, vuota,
si rompe sulla punta, a Finisterre.
Da Eugenio Montale, L’opera in versi

Midons, Ma siete certa …?

 

Lovers – Paintings – Art – Amanti veronesi by Alexander Daniloff

Ma siete certa,
Midons, 
che il vostro svicolare
in allure impostata, astratta e un poco tòpica
a voi renda giustizia che il saluto richiede? 
E che significa, al tròpico tornar di vostra mente, 
ciò che l’ingegno non illumina 
di vostra potestà – non fo per vacua laude –
intima in voi riposta, sì che ‘l cor 
pò (e può, sì ribadisco) rendere intera la vostra epifania.
L’intrinseco talento, di cui siete maestra, palesate;
e, più, voi l’evocate – che dico: revocate – 
che non sia suggestione, ma il simbolo
sapiente che affiori non utopico.
Che fu in un meriggiar pallido e assorto,
di quelli che frammenti vaghi eccerpi
dentro il rimemorar, presso un rovente 
molo al porto, trasognato, 
d’estate, fra sterpi inopinati incespicante,
del pensar rimuginando
(talvolta microscopico inferire).
Ecco, io mi rammento, tra portici marini 
nell’errar caleidoscopico.
Non era – sì, ma pur – la lieve veste
da voi, qual abito portata,
ma quella fiera effigie, 
carca e onerosa della scienza vostra
– a voi ignota in possesso,
ed implausibilmente obliterata – 
che congettura scivolar non lascia 
dell’enigma vostro (colpo d’ascia),
che a vostra costumanza, 
non mica impermeabile,
aderir fate impigliata. 
Sciarada no, ma a divinatio offerto arcano:
durezza ambita ad ogni inconsistenza
che mai fin qui quagliò;
da promuover difficile lezione.
Midons, che voi sapete ch’io non so,
diffratta nell’assenza, a me presente. 
E l’allure si fa passo troppo umano
e strugge le certezze, e cedo.
Come corpo vivo cade.
[mv, 27.02.2018]

 

Geostorica sarda. Produzione letteraria nella e nelle lingue di Sardegna

Maurizio Virdis

Rhesis 8.2Geostorica sarda.
Produzione letteraria nella e nelle lingue di Sardegna

Rhesis. International Journal of Linguistics, Philology, and Literature (ISSN 2037-4569), 8.2 (2017).

Abstract
The question of a Sardinian literature and of a literary language begins to appear in the 16th century and is affirmed in the 18th. The 19th century shows a split, a schisis, in Sardinian intellectuality, which was divided between loyalty to the Sardinian national values and the new Italian nationality. This fracture is still unresolved, and also manifests itself in a diversified literary production: one in the Sardinian language, and another one in an Italian mixed with Sardinian, so typical today of Sardinian nouvelle vague. The two “tribes” often look at each other with mutual suspicion, without seeking a fruitful connection.
Key words – Sardinia; the language question; Sardinian literature; literatures of Sardinia

La questione di una letteratura e di una lingua letteraria sarda comincia ad apparire nel XVI secolo, e si afferma nel secolo XVIII. L’Ottocento mostra una scissione, una schisi, all’interno dell’intellettualità sarda, che si divide fra la fedeltà ai valori nazionali sardi e la nuova nazionalità italiana. Frattura tutt’oggi irrisolta, che si manifesta anche in una diversificata produzione letteraria: in lingua sarda, e in un Italiano mescidato di sardo, così proprio della nouvelle vague isolana odierna. Le due “tribù” spesso si guardano con reciproco sospetto, senza cercare un fruttuoso punto d’incontro.
Parole chiave – Sardegna: questione della lingua; letteratura sarda; letterature di Sardegna.

Scrivere in lingua sarda oggigiorno può essere, a seconda dei casi o dello sguardo
con cui si voglia guardare al fenomeno, un’operazione snob, oppure un atto di pervicace
ostinazione; un atteggiamento retrò, o, al contrario, un gesto di coraggio. E forse tutte, o
più d’una di queste cose insieme.
Adire alla “genuinità”, più profonda, di una cultura, ancorché “dialettale”? Marcare una differenziazione identitaria? Tenere teso il filo della nazionalità (qualunque connotazione, temporale/intemporale/atemporale, storica o astorica, si voglia dare alla parola)? Ma è comunque una percezione e una nozione – quella di nazione – che in Sardegna data almeno dal XVIII secolo, seppure, e ce ne sarebbe pure il tanto, non si voglia risalire indietro al XVI secolo.
Scrivere in Sardo, comunque, significa innanzitutto stabilire un rapporto, sempre
complicato, con la lingua dominante. Con la sua semantica e la sua semiotica, con le sue ideologie. E significa necessariamente fare i conti con la storia.

magritte_decalcomania-1024x829-420x330La questione si estende su di un arco di tempo di alquanto ampia profondità ed
estensione: ed è sul metro di questa estensione che tale problema e tale problematica vanno letti e compresi. Ed è una questione, questa, che ha una lunga vicenda dietro di sé, che non si pone dunque nel puro oggi, ma che costeggia la storia, anche europea.
Non è dunque un’emergenza della cultura contemporanea, ma semmai una riemergenza, in tempi e in termini nuovi, di una storia antica, accidentata e radicata. È il riproporsi di una questione irrisolta.
Ecco allora: è da questa irrisoluzione, è a partire da essa che si deve guardare e
cercare di comprendere il senso della produzione in lingua sarda e il suo fondamento.

Che va compreso in un quadro specifico e particolare quale è quello odierno, quello
della situazione di attualità storica in cui ci troviamo; e in cui le istanze plurivoche
dell’attualità rendono il quadro complesso e intricato. Le istanze identitarie, intendo dire. Il tutto in un quadro di complessa geografia culturale.
La cultura e la socialità sarda sono state e sono sottoposte a spinte diverse e
contrastanti, non è certo oggi la prima volta che ciò capita. Quanto meno l’epoca
spagnola, nella sua fase matura, sottoponeva la società sarda ad una scissione intima e costitutiva, fra desiderio di assimilazione omologante ed emergenza della propria specificità, anche sotto il profilo linguistico e letterario. E già dal XVI secolo vedeva per la prima volta la luce, nell’Isola, una produzione letteraria in lingua sarda, accanto a una produzione, pure di una qualche consistenza, in Spagnolo, oltre che una riflessione umanistico-scientifica sulla Sardegna (mi limito a citare i nomi di Francesco Fara e di Girolamo Araolla). Tale situazione di tensione, di duplicità e di scissione non fu certo né speciale né unica, tutt’altro: così come avviene laddove vi sia stato e vi sia un rapporto di potere asimmetrico e sbilanciato; e allorché vi sia e vi sia stato, come in quell’epoca accadde ed oggi si ripropone, un radicamento nel “sé”, collettivo e culturale, ed una elaborazione storica interna che autorifletteva su questo “sé” e sul suo esser-ci: allora entro una geografia politica consistente in una costellazione federata di
regni, ciascuno con le proprie istituzioni, e tutti riuniti sotto la corona e la regia del
sovrano di Spagna, costellazione entro la quale l’aristocrazia locale ambiva ad acquisire status anche attraverso la promozione della cultura locale, o direi meglio ‘propria’, da accostare a quella iberica in un rapporto di parità, e di pari dignità con essa; ed oggi all’interno dello Stato italiano, in una dimensione e in una prospettiva di plurilinguismo nazionale ed europeo.

Geostorica sarda. Continua qui

Emozioni dominate. Sentimenti liberati. Gauvain nell’Atre Périlleux

Maurizio Virdis
Emozioni dominate. Sentimenti liberati. Gauvain nell’Atre Périlleux

ABSTRACTL’articolo intende fare il punto sul sistema che informa la rappresentazione della sfera emotiva dell’Atre Périlleux, romanzo francese arturiano, post-chrestieniano, del XIII secolo. Si tratta di un romanzo in parte parodico, in parte – e a partire da una acuta e incisiva critica della tradizione cortese pregressa – ricostruttivo di un complesso di valori sociali e morali che vengono proposti da una “nuova”, e comunque differente emittenza, in forma di allegoria più o meno celata o sottesa. Pertanto sarà interessante indagare e analizzare come la rappresentazione delle
emozioni, proposta, a livello primario, secondo i canoni più tradizionalmente frui-
bili, sia sottilmente piegata a una critica al fine della costituzione di una più solida
razionalità che governi le emozioni stesse, che non vengono abolite o represse, ma
che si trasformano in un sentimento di interiorità sul quale si costruisce il sé.

Buona parte del romanzo L’Atre Périlleux, anonimo post-chre-
stieniano del XIII secolo, 1 sembra centrato sulla rappresentazionedelle emozioni dominate da parte del protagonista Gauvain; sulla
freddezza imperturbabile di costui davanti agli eventi che ci si aspet-
terebbe inducessero alla manifestazione di passioni o comunque di
reazioni d’impulso. Un agire contenuto, un comportamento, quello
del nostro eroe, improntato a uno spirito un tantino britannico, men-
tre il pubblico si attenderebbe, in più di una circostanza, reazioni
emotive anche forti da parte di lui. Ma l’emozione agisce in lui sot-
tostantemente, al di là delle apparenze, e fa ritorno come successiva
resipiscenza o come intuizione che stimola l’agire: come sentimento
interiorizzato. Dal punto di vista emozionale, questo nostro romanzo
è costruito e gioca entro l’opposizione fra, da un lato, il protagonista che in maniera così trattenuta si comporta, e la manifestazione
dell’emotività, dall’altro lato, dei vari personaggi che egli incontra
e con cui si confronta.
Raffrenare le emozioni: è questa dunque la cifra dell’Atre
Périlleux. Soprattutto dalla parte del protagonista, Gauvain: l’im-
perturbabile. Tale imperturbabilità va pur tuttavia gestita e portata
a significato.

1.  L’Atre Périlleux, romanzo arturiano in versi databile intorno alla metà del
XIII secolo, ci è stato tramandato da tre manoscritti : B.N. fr. 2168, (ff. 1r-45r),
della fine del XIII secolo = N 1 ; B.N. fr. 1433 (ff. 1r-60r) del XIII secolo = N 2 ;
Chantilly 472 (ff. 57r-77v) della fine del XIII secolo = A (le sigle dei manoscritti
sono quelle dell’edizione di Brian Woledge). Il romanzo è stato edito da B. Wo-
ledge: L’Atre Périlleux. Roman de la Table Ronde, Paris, Champion, 1936. Sulla
tradizione manoscritta si veda Id., L’Atre Périlleux. Études sur les manuscrits, la
langue et l’importance littéraire du poème. Avec un spécimen du text, Paris, Droz,
1930; M. Virdis, Per l’edizione dell’‘Atre Périlleux’, in «La parola del testo», XI
(2005), pp. 247-283. Brian Woledge ritiene spurio l’episodio della Rouge Cité,
tràdito dal solo manoscritto N 2 , che il filologo pubblica separatamente, in appendice
alla succitata edizione del testo; più di recente M. Maulu, La Rouge Chité: l’epi-
sodio ritrovato dell’Atre Périlleux. Con edizione critica, in «Annali della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari», n.s., XXI, vol. LVIII (2004), pp. 175-241, ha convincentemente dimostrato che tale episodio è parte integrante del
testo. Nei riferimenti e nelle citazioni di tale episodio seguirò la numerazione dei
versi facendoli precedere da asterisco, secondo il testo dell’edizione Woledge. Fra
gli studi ricorderò: S. Atanossov, Le Corps mis en morceau dans l’Atre perilleux:
illusion, sorcellerie, magie, in AA. VV., Magie et illusion au Moyen Âge, Aix-en-
Provence, Université de Provence, 1999, pp. 11-19; K. Busby, Gauvain in the Old
French Litterature, Amsterdam, Rodopi, 1980; A. Combes, Sens et abolition de la
violence dans ‘L’Atre Périlleux’, in AA. VV., La Violence dans le monde médiéval,
Aix-en-Provence, Centre Univ. d’Études et de Recherches Médievales d’Aix, 1994,
pp. 151-164; A. Combes, ‘L’Atre Périlleux’. Cénotaphe pour un héros retrouvé, in
«Romania», CXIII (1992-1995), pp. 140-174; S. López Martínez-Morás, Gauvain,
son identité et ses adversaires dans ‘L’Atre Périlleux’, in Homenaxe ó profesor
Camilo Flores, II, Literaturas especificas, a c. di X. L. Couceiro et al., Santiago
de Compostela, Universidade, Servicio de Publicaciónes e Intercambio Científico,
1999, pp. 452-470; L. Morin, Le soi et le double dans ‘L’Atre Périlleux’, in «Études
françaises», XXXII (1996), pp. 117-128; M. Virdis, Percorsi e metodi del tardo
romanzo cortese, in «Critica del testo», VIII (2005), pp. 629-642; Id., Gauvain e il
corpo smembrato: allegorie nell’‘Atre Perilleux’, in «Carte romanze», I (2013), 1,
pp. 131-156; L. J. Walters, Resurrecting Gauvain in L’Atre périlleux and the Mid-
dle Dutch Walewein, in Por le soie amisté. Essays in Honor of Norris L. Lacy, Am-
sterdam, Rodopi, 2000, pp. 509-537; F. Wolfzettel, Arthurian adventure or quixotic
struggle for life, in An Arthurian Tapestry. Essays in memory of Lewis Thorpe, a
c. di K. Varty, Glasgow, University of Glasgow, 1981, pp. 260-274. Sui rappor-
ti fra L’Atre Périlleux e Hunbaut, romanzi accomunati da diversi motivi narrativi
e da una medesima ideologia sottostante, ed entrambi tramandati dal manoscritto
Chantilly Condé 472, si veda P. Serra, ‘Hunbaut’: il percorso allegorico di un ro-
manzo parodico, in «Rhesis. International Journal of Linguistics, Philology and
Literature», 3 (2012), 2, pp. 143-183 (il contributo è consultabile in rete al sito web
http://www.diplist.it/rhesis/articoli/rhesis_7_2_Serra._Definitivo.pdf). Le citazioni
dell’Atre Périlleux, riportate nel corso di questo articolo, sono tratte dall’edizione
B. Woledge.

Continua a leggere qui Emozioni dominate.

Anima Velata: poesie in voce (Quarta radio)

ascolta qui

oppure qui

Pagina iniziale

Òmini ‘e su tempus miu

Ses ancora su de sa perda e de sa frunda,
òmî ‘e su tempus miu. Fias in sa carlinga
cun is alas intragnadas, is meridianas de morti
– t’apu biu – inintru su carru ‘e fogu, and’e is furcas,
a is rodas ‘e trumentu. T’apu biu: tui fias,
cun sa scièntzia tua precisa, cumbinta a su degollu,
chene amori, chene Cristu. As bociu ancora,
coment’e sempri, cumenti ant mortu a is babus, cumenti ant mortu
is pegus chi t’ant biu a primu.
E custu sànguni fragat che in sa dì
candu su fradi iat nau a s’atru fradi:
«Ajò a campagna». E cudh’arretumbu friu e tostu
fintz’a tui e’ arribau, intru ‘e sa giorronada tua.
Scaresceisì, o fillus, is nuis de sànguni
pesadas de sa terra. Scarescisì de is babbus:
is losas insoru in su cinixu aciuvant,
pillonis niedhus, su entu, su coru ‘ndi dhis tudant.
[Salvatore Quasimodo]