Ugo Foscolo: De is losas

Dei sepolcri

Deorum Manium iura santa sunto

 
Parti I
 
In s’umbra de is ciprèssius e mein is urnas
Cufortadas de prantu, it’est prus pagu
Tostu su sonnu ’e sa morti? Po mei
Candu su Soli no at a fecundai
Is erbas bellas a sa terra e is bèstias,
E candu a mei donosas e improseras
No ant a ballai is oras benidoras,
Ni de tui, amigu nòdiu, deu ap’a intendi
Su versu e s’armonia chi dhu guvernat,
Ni prus in coru at a fuedhai s’ispìritu
De is Musas nidas e su de s’Amori,
Spìritu solu a vida mia andariega,
Cali recreu podit essi a is dis pèrdias
Una perda chi scerit is mius de is atrus
Ossus chi in terra e in mari morti sèmenat?
Berus est, Pindemonte! Ancu sa Spera,
Urtima Dea, de is losas fuit, e imbodhiat  
Dogna cosa s’orvìdu in noti sua;
E una fortza fainera dhas istragat
De motu in motu; e s’òmini e is losas
E is ùrtimas bisuras e is relìchias
De terra e celu su tempus disfrassat.
Ma poit’est chi a distempus su mortali
At a imbidiai s’alluinu chi mortu
Dhu istentat puru in su giannili ’e Dite?
No bivit issu suta ’e terra puru,
Candu s’at a citì s’armùdiu ’e mundu,
Si dhu podit scidai a incuru lèviu
In sa menti de is suus? De celu est custu
Si currispundi is sentidus de amori,
Doda umana est de celu; e a sa spissa
Biveus po issa cun s’amigu mortu
E su mortu cun nosu, si pia sa terra
Chi dh’at colliu pipiu e dh’at nudriu,
in sa coa sua materna aporrendidhi
ùrtimu asilu, is arrastus cunsagrit
de s’ofensa ’e is stracias e de su pei
ìmpiu ’e sa genti, e chistat una perda
su nòmini, e una bell’arburi amiga
cun umbras dìligas sulenit su cinus.
Sceti su chi no lassat erèntzia ’e afetus
Pagu gosat in s’urna; e si ancu mirat,
Bît, interrau,  su spìritu arrolliendi
In sa làstima de is tèmpius d’Acheronte,
O amparendusì suta de is alas
De su perdonu ʼe Deu: ma su cinixu
Lassat in campus eremaus a s’orciau
Anca ni fèmina amorosa preghit,
ni biaxanti assolau susprexu intendat
chi de sa losa a nosu ’etat Natura.
Epuru una lei nova ’nci cumandat
A no cumpudai is losas in piedadi
E a is mortus gherrat nòmini. E est crocau
Chene tumba, Talia, su predi tuu
Chi lau iat crèsciu in sa domu sua pòvera
Cun longu amori, e t’apicàt coronas;
E tui bordàs arriendi is cantus suus
Innòriu a Sardanàpalu lumbardu,
chi  gosat sceti ’e su corrinu ’e is bois
chi de logu de Adda e de Ticinu
dhu beant de mandronia e de licàntzias.
O Musa bella innoi ses tui? No intendu
Nuscu ʼe ambròsia, inditu ʼe deiu tuu,
Tra custas matas aundi setzu e susprexu
Sa domu mia materna. E tui benias
Scaringendidhi asuta ʼe cudhu tìlliu
Chi imoi stremessit cun frunda scoidada
Ca no amparat, o Dea, s’urna ʼe su bèciu,
chi  dèxida dhi fiat po assèriu e umbras.
Fortzis castiendi ses arròllia arròllia
Intra ʼe is tumbas plebbeas, innoi est dormiu
Parini tuu sagradu?  A issu no at postu
Intra de is murus sa citadi sua,
Alluscu e ecisu a cantoris crastaus,
ni perda ni paràula; e is ossus fortzis
cun sa conca sua mutza dhus insàngunat
su furoni bociu de su buginu.
Intendis arraspendi intra ’e is ruinas
Disamparada sa cani andariega
Intra de is fossus famida urulendi;
E stupendinci de una calavera,
Scabudada ʼe sa luna, sa pubusa
Bolatzendi innia e totu intra de is cruxis
In sa campagna mùrina spainadas
E s’ascherosa apuntzat cun su tzùnchiu
Funestu suu is rajus chi ʼndi sunt pias
Is istellas a is losas scabudadas.
Debbadas, Dea, ses preghendi lentoris
Po su poeta a sa noti mischina.
Ahi! asua ʼe is mortus no si pesat frori
Si no est alabau de prantu ʼe amori.
 
 
Parti II
 
Daghi nunsas, altaris, tribunalis
Ant giau a is feras umanas sa piedadi
D’issas e totu e ʼe is atrus, ʼndi leànt
Is bius a s’àiri mala e a dogna bèstia
Is restus mìserus chi sa Natura
In mudas meda a atrus ghetus distinat.
Testimonìa a is pompas fiant is tumbas,
E a is fillus aras; ʼndi essiat currimposta
De ïs Laris de domu, e tìmia fiat
Sa giura asua ’e su cinus de ïs àvius:
Religioni chi cun ritus diversus
Is pàtrïas virtudis e ’e is parentis
Ant tramandau po fila longa ’e annus.
No sempri is perdas de is tumbas fadiant
Pamentu a is tèmpius; ni su pudesciori
De is calavris imbodhiau in timàngia
Iat cundiu is pregadoris; ni is citadis
Fiant tristas de carasus pintaus: mammas  
Si ’ndi scidant spantadas e ’nci aparant
Is bratzus nudus a sa conca in carignu
De su ninnedhu insoru, a no dhu scidit
Su tzùnchiu longu de persona morta
Pregu asuriu  pedendi  a is erederis
De is cumbessias. Ma ciprèssius e cidrus
Inciundendi is imbatus a nuscus purus        
Stendiànt su birdi fitianu a is urnas
Po manantziali memòria, e ïs vasus
Pretziosus colliant lagrimas votivas.
Is amigus furànt cispa a su Soli
Po ʼndi iscrarai sa noti ʼe sut’ è terra,
Poita is ogus de s’òmini morendi
Circant su soli; e a ùrtimu sulu totus
Porrint is petus a sa luxi fuendi.
Is funtanas ghissendi àcua lustrali
Amarantus cresciant e vïolas
Asua ’e sa lea ’e s’interru; e chini sètziu
Lati bufàt o ’nci contàt is penas
A is mortus suus, unu nuscu intendiat
Cali s’araxi ’e is Elisis biaus.
Piedadi maca chi fait stimai is ortus
De is tumbas de oruidha a is piciocas
Britànnicas aundi giutas sunt
De amori ’e mama pèrdia, anca benignus
Iant pregau is Genius torrau su balenti       *
Cun sa barca chi binta fut smenguada
De antenna manna a si ’nci fai baullu.
Ma anca dromit s’arràbiu e grandu fatas
E a sa vida civili sunt maistus
Sa richesa e s’assustu, pompa lòdria
E malauradas conas de s’Iferru
Si pesant a marmòreus monimentus.
Giai su pòpulu scìpiu e arricu e nòbbili,
Deghiore e atinu a bellu rennu ’e Itàlia,
Mein ’s palàtzius lisaus est interrau
Biu ancora, is stemmas solu allabu. A nosu
Morti aprontit  posada mein s’assèriu,
Anca in bonora ʼnd’acabbit sa sorti
D’ogna revesa, e s’amistadi rèciat
No arèntzia de scrusoxus, ma sentidus
De afetu e assempru ’e cantu libberali.
 
Parti III
 
A grandu fatas alluint s’ànimu forti
Is urnas de is balentis, Pindemonte;
E bella e santa  faint a pllegrinu
Sa terra chi dhas collit. Deu candu ia biu
Su monumentu anca est postu su corpus
De cudhu, chi lisendi a is reis su scetru,
Su lau ’ndi schimat fendi bî a sa genti
De ita làgrimas sgutat e d’ita sànguni;
E s’arca ’e cudhu chi ’nd’iat pesau Olimpu
In Roma a is Dejus nou; e ’e chini iat biu
Suta sa bòvida ’e celu arrodiendi
Medas Mundus e su Soli arrajendidhus
Frimu, de ca a cudh’Anglu chi apentau
Si ’nci fiat,  dh’iat abertu is vias stedhadas:
Tui biada, ia tzerriau, po ïs àiris
Prenas, diciosas, de vida, e po is àcuas
Chi is montis de Apenninu ti ’ndi ghetant!
Ufana ʼe is àiris tuus sa Luna bistit
De luxi lìmpia meda is codhus tuus
Po is binnennas in festa, e is badhixus
De domus populadus e de oliàrgius
Milli nuscus de frori a celu pesant:
E tui a primu, Firentze, ʼnci ascurtàs
Su cantu ch’iat prexau su Ghibbellinu
In fua airadu, e lìngua ias donau
A cudhu laru druci de Callìope,
Chi Amori in Grècia nudu e nudu in Roma
Cuncordendidhu de unu velu càndidu,
Torradu dh’iat a Vènere Celesti;
Ma prus biada ancora ca ’nci chistis
Ind unu tèmpiu is glòrias de Itàlia,
Ùnicas fortzis daghi disamparada
S’Alpi e sorti umana apoderada,
Cabbali e armas ti furànt e altaris
E pàtria, e, francu sa memòria, totu.
Ca ancu speru de glòria potzat luxi
A is intelletus d’ànimu e a s’Itàlia,
D’innoi è’ a tirai sa ura. A custus màrmurus   
Benia a sa spissa Vittòriu a s’ispirai,
Airau a is dejus pàtrius; ’nci andàt mudu
Anca Arnu est prus arèticu, mirendi
Is campus e su celu disìgiosu;
e ca nisciunu dh’alleviàt sa pena,
innoi setziat s’austeru; portendi in faci
su pallidori ʼe morti e issu speru.
Cun custus grandu eternu stait; e is ossus
Tremint amori ʼe pàtria. Eja de cussa
Paxi religïosa unu Deu allegat:
E abbia ʼe is Persus nudriat in Maratona
Anca iat sagrau a is erois tumbas Atene,
Ira e virtudi arega. E a vela andendi
Su naviganti in mari asuta ’e Eubea
In s’àmparu scuriu bidiat scintidhas
D’elmus lampendi e spadas tumbendinci,
Fumendi is piras pampori de fogu,
Bidia pubas luxentis d’arma ’e ferru
Circhendi gherra; e in s’arrori ’e is mudioris
De noti si spainàt in mesu a is campus
Abbolotu ’e falangis, sonu ’e trumba
E un impelli de cuadhus chi acudiant
Marrascendi in sa conca ’e is chi moriant,
E prantu e innus, e su cantu ’e i Parcas.
Parti IV
 
Diciosu tui chi su rennu àmparu ʼe is bentus,
In gioventura, Ipòlito, corrias!
E si pilotu ti deretàt s’antenna
Adhia ʼe is ìsulas Egeas, sonai
Fatas antigas ias intèndiu certu
D’Ellesponto e sa marea portendi
De Achille is armas a is orus Reteus
Asua is ossus de Ajace: a is generosus
Sa morti dhis istrinat glòrias giustas:
Ni troga, ni urreis favoressendi
Chistiat a s’Itacu is spullas pistosas
Ca dhas iat todhias a sa navi cursiera
S’unda intzullada de is Deus de s’Iferru.
E a mei chi is tempus e su disìgiu ’e glòria
Mi faint andai fuendi intra de is gentis,
a mentovai is erois tzerrint is Musas
chi ànimant su pensu de is mortalis.
Setzint craeris de is tumbas, e candu
Su tempus cun is alas frias ʼndi mundat
Fintz’ e is ruinas, is Pimpleas allirgant
Cun is cantus is èrremas, e bincit
S’armonia su mudiori ʼe milli sèculos.
E oi in sa Troade insemenada, eternu
A is pellegrinus luxit unu logu
Eternu po sa Ninfa chi a sposu
Dhi fut Giove, chi  dh’iat donau su fillu
Dàrdanu, undi ʼndi benint Troja e Assàracu
E is tàlamus cincuanta e rennu Giùliu.
Ca candu Eletra ’nci intendia sa Parca
Chi dha tzerriàt de s’àura ’e is dis vitalis
A is córus de s’Elìsiu, custu votu
a Giove iat mandau: E si, naràt,
a tui carignu fiant is comas mias,
sa cara e is drucis billas, e mellus prèmiu
sa voluntadi ’e is fadus no cuncedit
S’amiga morta tua mira de celu
Chi dʼEletra ’nd’abarrit su mentovu.
E in custu pregu si moriat. Tzunchiàt
S’Olimpu; e a cinnu ’e conca sua imortali
Proiat de is pilus, sua ’e sa Ninfa, ambròsia
Cudhu corpus sagrendi e tumba sua.
Innia giaxiat Eritònio: e ’nci dromit
Su cinus d’Ilio; innia is fèmias Ilìacas
Sciolliant is comas, debbadas, in pregantu
Po su fadu imbenienti, ahi! de is maridus;
Innia Cassandra, candu su Deus in petus
Dh’iat fatu nai de Troja sa dì mala,
Fiat benia, e iat cantau cantu amorosu
E ghiàt is nebodis, e imparàt
A is giovinedhus a cantai in teu.
E in susprexu naràt: Si mai de Argo,
anca eis a pasci is cuadhus a su Tidide
e a su fillu ’e Laerte, oh, si permitat
su celu de torrai, debbadas eis a circai
sa pàtria ’e bosu! is murus fèbicus,
ant a fumai suta is relìchias d’issus;
Ma is Penatis de Troja ant’essi postus
In custas tumbas; ca de is Deus est donu
Chistiri in sa misèria artivu nòmini.
Bosu cipressus e pramas chi prantant
Is nuras de Pìllimu, ei, eis a cresci
Luegu arrusciadas de làgrimas fiudas.   
Amparai is babbus mius: e chini s’àscia
No at a ferri a ïs frundas devotas
No s’at a prangi de luttus carralis
E in santidadi at a tocai s’altari,
Amparai is babbus mius. Una dì biri
Unu tzurpu depeis mendigu andendi
Suta ʼe is umbras antigas de bosatrus
A pàrpidus intrendi mein is nìcius
Is urnas imprassendi e preguntendi.
Ant a tzunchiai is arutas cuadas
Contendi d’Ilio dus bortas derrutu
E dus torrau biatzu a is bias mudas
Po fai prus bellu s’ùrtimu trunfeu
A is Pelidis fatalis.  Su devinu,
Apaxendi  in su cantu is tristas ànimas,
At a eternai is reis argivus cantu
Terras imprassat babbu mannu Ocèanu.
E tui as a tenni onori ʼe prantus, Ètore,
Anca siat santu e lagrimau su sànguni
Gessau a sa pàtria, e fintzas chi su Soli   
Asua ʼe ogna sciacu umanu at a prelluxi.

M¡Vis*

Furriadu in sardu de Maurizio Virdis in Castedhu,  Mes’ ‘e Idas 2022

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: