Archivi del giorno: 23 Mag 2018

Disamistade

‘Ta ‘nci faint custas ànimas
deinnanti a sa crèsia
custa genti divìdia
custa istòria suspesa
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
a medida de bratzu
a distàntzia de ofesa
chi a sa paxi si pensat
chi sa paxi si sfrixat
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
dus famìlias disarmadas de sànghi
s’arringherant arrèndias
e po totu su dolu de is atrus
est dolori smesau
 
Si cuntenta’ ‘e caxonis lixeris
sa gherra ‘e su coru
unu scràmiu de cani
strampadu de un’umbra passendi
 
si ‘nci satzat de crutzus ispirus
in s’arruga de domu
unu scòpiu de sànghi
un’ausèntzia apariciada a cenai.
 
E a ogna isparu de cassa a s’ingìriu
si dimandat fortuna.
 
‘Ta ‘nci faint custas fillas
fendi arranda e cusendi
custa mancia ‘e currutu
in renùnsia de amori
 
andé-a-oo 
andé-a-oo 
 
un’ispera chi est spèrdia
‘n mes’ ‘e issas estt cuada
bòfia de s’inìmigu
chi dha bolit torrada
 
andé-a-oo 
andé-a-oo
 
e una pressi de manus
scullidas tochendindi atras manus
ca ‘nci at essi manera de bìviri
chen ‘e dolori
 
e unu curri de ogus mêin ogus
a scuberri ch’imbècias
esti sceti unu pasu ‘e su ‘entu
una fèngia smesada,
e a su chi ‘nci ammancat
dhoi at sa giustìtzia apentada.
 
Ca sa dismistadi
est contrària a sa ura ‘e nosatrus
custu tempus chi fuit
sparighendi ustinus e sorti.
 
‘Ta ‘nci faint custas ànimas
deinnanti a sa crèsia
custa genti divìdia
custa istòria suspesa.
Annunci