Archivi del giorno: 1 aprile 2016

OGUS DE PREXU

Su gosu a mei at benni, e is ogus tuus
ant’essi una paràula prena,
che lampu chi si scàmpiat inghetendi
su tempus a su grei.
Cun ogus tuus su gosu a mei at benni
e at a sciacuai s’assurdu de ogna vìssiu,
cusendi apari, che àngiulu, is chirriolus,
novìssimu in s’obresci.
At a benni sa morti e is ogus tuus
at a tenni. E nisciunu cudhus ogus
m’at a podi furai:
cudhus ogus chi nemmancu su sprigu podit biri,
ni a tui porrit in presenti.
Donai atinu at essi a unu machiori
in s’isperu logradu a buca strinta.
Sa buca muda tua at essi cantu a sa ‘oxi mia.
Bistendudì su sinu de axubori,
t’ap’ a imprassai a chintzu cun is manus
de custus bratzus mius chi a ambròsia torras.
Adhia ’e su tempus, ànima mia,
sorri drucci che una folla
chi si tremit sciarbolia.
M’app’a pesai ampuendinci in pitzu ’e ballu ’e prexu.