Archivi del mese: agosto 2010

Santu Larentu de austu.

(Giovanni Pascoli: X Agosto)

Larentu, eu dhu sciu pritte tantu

de istedhus in sa cama dhoi stidha’,

bruxa’ in pàsiu, poitta unu prantu

in su celu coppudu scincidha’.

*

Una rundini a niu fiat torrendi

dh’ant morta, est arrutta in s’ispina,

in su biccu un’arresi bittendi,

sa cena ’e sa cria pudhixina.

’Moi est innia che in sa cruxi, e ‘nci porri’

su bremmi a su celu de attesu

e su niu est in s’umbra, e po morri

’ndi ciülat sempri prus resu.

*

Fintz’ e un omî torrendi si fia’,

dh’iant mortu, perdonu iat narau,

unu tzérriu spramadu in’s puppia’,

dus pupas in strina iat comprau.

’Moi innìa in s’èrema domu, a suppriu,

dh’abettant, abettant debbadas,

issu tétteru inditta’ atturdiu

is pupas a celu, istesiadas.

*

E tui, Celu, de s’artu de is mundus

assébiu, infinidu, immortali,

oh! cun prantu de stedhus dh’aundas

cust’àtomu iscuru ’e su mali.

(Calagonone di Dorgali, SanLorenzo 2010)

Valduga sarda

No, no: no esti unu pisci crabarissu. Est una poetessa veneta-lombarda chi ‘nci seu provendi a furriai in Sardu s’arregorta sua «Lezioni d’amore», Torino, 2004.

Isceberu dae «Iscola ‘e Amori», de Patritzia Valduga, furriadura in Sardu de m.Virdis.

Pippía, est po beni tuu… A m’as intesu?
Tenis bisongiu de ’nc’ essi punida.
Su coru primau inchesu
ti dhu sviu, cumpresu?, de sa vida…
E itt’est…, a bolli su chi bolit: faulas!
Ti dhu sconci’ eu su teatru ’e paráulas

Castiamí! Nara, pédimi: Piedadi…
O a sa bòveda a is bratzus ti nci’appiccu.
Prus úmili: Piedadi.
’Moi sciolli innoi, scàppia: mi’, naru siccu.
Dedhe, si ’olis tzunchiai,
s’arti ’e m’ubbidi deppis imparai.

Giai ti dh’acconciu deu, su bellu eu tuu,
s’identidadi ’e arriri chi ’nci tenis,
Itt’est, tzunchias? Ti creu?
Anh, mali t’appu fattu? … a babbu benis:
pitzinnedha, caghetta, poetessa,
chi si sublima’ a chi sublimi ’nd’essa’.

’Moi pesadindi chi ti portu a lettu.
Liai is brutzus ti deppu in sa spalliera.
Frimma, ti naru nettu.
Ti tengu presonera,
as a bî chi ti stragu.
Si perdis conoscentzia? … Perdis pagu

Abarra frimma, accabbadha ’e tzunchiai,
bagassa, o ti ’nci affogu, …
abarra aicci … làssadi sperrai…
o a ti scroxai su cintu mi ’ndi bogu?
Già dhu bis chi no est cosa ’e conchedha …
Beni ainnoi, chi ti mórgiu, pippiedha.

Cussu lampu ’e malesa inintru ’e is ogus
Est sa radiografia mia de sa menti …
De cudhu celu suu luxenti ’e is ogus
mi ’ndi sciuscia sa menti …
Deus de s’ammori, a dhu pentzai …, deu nau:
tottu est aicci novu e parusau.

Custa pelea d’amoris fratzus mannus
m’anti portau a custa beridadi.
Tengiu dexi quaranta cinquant’annus:
est un’attobiu de tottu is edadis.
Cara malesa, cument’est magnánima:
in dogna stidhiu ’e sangu tzérriat s’ánima.

Chene cruxi a essi posta in cruxi asua
è’ a mi sapiri ’e mei adasïada,
m’ispadriai a boxi sua.
Mi bolit scartarada,
issu, e in poderíu,
ma impari in cruxi a su praxeri miu.

Chin’est liberu scarescit e si fui’,
dispidi’ ind unu basu onnia momentu.
In possa mia ses tui,
e de cantu e’ accontéssiu o mortu est tentu.
Tràmuda, tràmuna, poetizza, bola,
trasponidì, schingiola…
Deu seu s’inghitzu, tui a s’accabbu ingrina:
Seu unu dottori chene meixina.

’Ta tenis ch’attra no mi doni’ o sciori’?
Allarga, lassa biri…
De su sperdítziu e su risprammiu ’e amori
su chi ’ndi pigu, a mei dhu deppu, e in grómuru
a sa gana mia, a sciri.
’Ntendi custa bagassa, custu cómmuru,
giai totta stidhïendi…
Pippia, as a bî cantu as a stai aspettendi.

Mommotti ia deppi tenni in pala ’e mei,
dhi èssi deinnanti tottu,
e pigai is prantus tuus asua de mei,
a dhus coberri tottu
cun sa boxi mia scétti
chene fadhì fuedhu ch’eu ’nci ghetti.
Curri a mommotti, sa notti e sa spramma…
Sa spramma chi tui tenis de sa spramma.


Boga inforas sa lingua. Infora! Inforas!
Aicci. Lingi, a is didus una limpiada.
Ammittu chi melloras.
Ma t’accisai chene dhu premmittessi…
Na’ chi merescis d’essi castigada:
Ajò, mein sa poltrona, bai, de pressi:
cant’ortas tocca’ a ti dhu nai, na’, pudha?
E mein su cunnu no ti pongiu nudha.

Ajó: is genugus asua de is bratzus, bai,
is cuidus prus abásciu in sa spalliera.
As a bî chi immoi accabbas de scolai…
Pippia, ses pronta? Toccat a penai.
Tui revéscia, scundía, faulangia bera,
mi fais arrennegai…
accó, parau diaicci anda’ attrippau,
toccat a ti dhu fai beni arrubiau.

Babbu ti premia’ e ti dha fait succiai:
sa bucchixedha immoi aberidha bèni.
Poni sa conca… Babbu ti ’olit bèni…
impera is manus, tocca, a sforrogai…
Ti praxi’, beru, chi ti dha preni totta,
faidhu intrai ancora, umpridha totta.
Un’attru pagu impessi…..
e ti ’nd’as a cenai cun su chi ’nd’essit.

Dhu scis chi ti fai beni a ti fai mali.
Bregúngia no ti pongias:
Toccat a fai tottu su chi bisongia’.
Est su prus pagu, est tottu naturali.
Gosadí su dolori,
gosadiddhu, chi oi puru no si mori’.
Sterridí in pitzu ’e mei, stríngimi forti.
Básami, dedhe, stringimí prus forti.

E pagu innanti ch’eu ammortia ’nci abarri,
scena ’e paràulas torrat agattadas,
in s’umbra in s’ossamenta,
deu preghendidhu de torrai a cumparri,
tra boxis cun vilesas imbentadas…
’Ta tenit issu chi de un’attru non senta?
Oh pristu insà’ custu sorbu ’e ingudhani,
cane de is ossus mius, ossus de cani.

’Ta pàsiu no mi dèppiri allegai…
Oh cantu dh’appu a ringratziai deu insà…
Ch’intru su nai ’e su fai
ma cali mari mai: nudha dhoi at!
po mei sempri istasia,
sutt’ ’e su pari ’e is bisus mius, e adhia,
sutt’ ’e is pillus de unu bisu arreu …
Sa reìna ’e sa notti deu mi creu.

Sa mirada mi succia, piga’ a gùtturu,
sa manu a caragolu chi mi serra’.
Minca, m’est alluppandu…
Ecate beni’ a pillu ’e suttederra
su sangu sùccia pérdiu mein su gùtturu…
mi serrat fintz’ ’a candu
che ind unu tzérriu ’e su corpus miu, agoas,
strinta in su corpus suu deu fatzu a proas.

Coru miu tontu, po un’attra borta ancora:
una cosa è’ a gosai, un’attra a amai!
Scotzinadí tottu cantu s’amori,
coru, coru no dhu fetzas torrai…
A custu pensamentu strangiu ’e nosu
chi no esistit in nosu
tzaraccu sias, no brullis,
ca esistis puitta bolis su chi ingullis.

Pietta ’e su tempus, deu, chemu callau
de tempus mai esistíu,
po tui unu pagu stuu cantu carriau
portu ’e doveri e déppidu infiníu,
annúggius, arregodus, melopeas,
tottu is tzérrius de pudhu de is bideas…
Portaminci cun tui, stringimi forti,
portam’attesu ’e tottu custa morti.

ACCABBAU

__________________________________________

Patrizia Valduga, da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
« Io sono sempre stata come sono
anche quando non ero come sono
e non saprà nessuno come sono
perché non sono solo come sono »
(Patrizia Valduga, Quartine – Seconda centuria, Einaudi 2001)
Patrizia Valduga (Castelfranco Veneto, 1953) è una poetessa e traduttrice italiana, moglie del poeta, traduttore e critico letterario Giovanni Raboni.
Ha fondato nel 1988 la rivista mensile Poesia che ha diretto per un anno.
Patrizia Valduga è nata a Castelfranco Veneto. Dopo il Liceo scientifico si è iscritta alla facoltà di Medicina che ha frequentato per tre anni. È poi passata alla facoltà di Lettere a Venezia dove ha seguito per quattro anni i corsi di Francesco Orlando (“incontro fondamentale nella mia vita”).
È stata la compagna di Giovanni Raboni per ventitré anni e a lui ha dedicato la postfazione dell’ultima raccolta del poeta scomparso, Ultimi versi, pubblicato dall’editore Garzanti nel 2006. Vive tuttora a Milano. Le sue idee politiche contaminano parte dei suoi scritti.
…………………………………………………………………………..

Lezioni d’amore

« E io, alla vigilia di svanire,
teatro di parole ritrovate/nel buio delle ossa,
si, io, a supplicarlo di apparire
tra voci vigliaccamente inventate…
Che cosa può che un altro in me non possa?
Oh presto allora il poco che rimane,
cane delle mie ossa, ossa di cane! [14] »

In Lezioni d’amore viene concluso il percorso che l’autrice aveva iniziato con Cento quartine e altre poesie d’amore e continuato con Quartine. Seconda centuria.
Il poemetto analizza, in tre tempi connessi tra di loro, il percorso del desiderio che viene vissuto come perdita e umiliazione del proprio io razionale